Kodeks Prawa Kanonicznego

Rok: 1983
Autor: Jan Paweł II (od 1978)


KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Spis treści


KSIĘGA I   NORMY OGÓLNE (Kan. 1-203)


Tytuł I    USTAWY KOŚCIELNE

Tytuł II    ZWYCZAJ

Tytuł III    DEKRETY OGÓLNE ORAZ INSTRUKCJE

Tytuł IV   POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE

Rozdział I    NORMY WSPÓLNE

Rozdział II   DEKRETY I POSZCZEGÓLNE NAKAZY

Rozdział III   RESKRYPTY

Rozdział IV   PRZYWILEJE

Rozdział V   DYSPENSY

Tytuł V STATUTY I PRZEPISY PORZĄDKOWE

Tytuł VI     OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

Rozdział I   POZYCJA KANONICZNA OSÓB FIZYCZNYCH

Tytuł VII   AKTY PRAWNE

Tytuł VIII   WŁADZA RZĄDZENIA

Tytuł IX   URZĘDY KOŚCIELNE

Art. 1   SWOBODNE NADANIE

Art. 2    PREZENTACJA

Art. 3   WYBÓR

Art. 4   POSTULACJA

Rozdział II   UTRATA URZĘDU KOŚCIELNEGO

Art. 1   REZYGNACJA

Art. 2   PRZENIESIENIE

Art. 3   USUNIĘCIE

Art. 4   POZBAWIENIE

Tytuł X   PRZEDAWNIENIE

Tytuł XI   OBLICZANIE CZASU


Księga II   LUD BOŻY (Kan. 204-746)

Część 1   WIERNI

Tytuł I   OBOWIĄZKI I PRAWA WSZYSTKICH WIERNYCH

Tytuł II   OBOWIĄZKI I PRAWA WIERNYCH ŚWIECKICH

Tytuł III   ŚWIĘCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI

Rozdział I   KSZTAŁCENIE DUCHOWIEŃSTWA

Rozdział II   PRZYNALEŻNOŚĆ CZYLI INKARDYNACJA DUCHOWNYCH

Rozdział II   OBOWIĄZKI I PRAWA DUCHOWNYCH

Rozdział IV   UTRATA STANU DUCHOWNEGO

Tytuł IV PRAŁATURY PERSONALNE

Tytuł V   STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Rozdział I   NORMY WSPÓLNE

Rozdział II   PUBLICZNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Rozdział III   PRYWATNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Rozdział IV   NORMY SPECJALNE DOTYCZĄCE STOWARZYSZEŃ ŚWIECKICH

Część V   HIERARCHICZNY USTRÓJ KOŚCIOŁA

Sekcja I   NAJWYŻSZA WŁADZA KOŚCIOŁA

Rozdział 1   BISKUP RZYMSKI I KOLEGIUM BISKUPÓW

Art. 1   BISKUP RZYMSKI

Art. 2   KOLEGIUM BISKUPÓW

Rozdział II   SYNOD BISKUPÓW

Rozdział III   KARDYNAŁOWIE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

Rozdział IV   KURIA RZYMSKA

Rozdział V   LEGACI BISKUPA RZYMSKIEGO

Sekcja II   KOŚCIOŁY PARTYKULARNE ORAZ ICH ZESPOŁY

Tytuł I   KOŚCIOŁY PARTYKULARNE I USTANOWIONA W NICH WŁADZA

Rozdział I   KOŚCIOŁY PARTYKULARNE

Rozdział II   BISKUPI

Art. 1   O BISKUPACH W OGÓLNOSCI

Art. 2   BISKUPI DIECEZJALNI

Art. 3   BISKUPI KOADIUTORZY I POMOCNICZY

Rozdział III   PRZESZKODA W DZIAŁANIU I WAKANS STOLICY

Art. 1   PRZESZKODA W DZIAŁANIU STOLICY

Art. 2   WAKANS STOLICY

Tytuł 1   ZESPOŁY KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH

Rozdział I   PROWINCJE I REGIONY KOŚCIELNE

Rozdział II   METROPOLICI

Rozdział III   SYNODY PARTYKULARNE

Rozdział III   KONFERENCJE EPISKOPATU

Tytuł III   WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH

Rozdział I   SYNOD DIECEZJALNY

Rozdział II   KURIA DIECEZJALNA

Art. 1   WIKARIUSZE GENERALNI I BISKUPI

Art. 2   KANCLERZ, INNI NOTARIUSZE I ARCHIWUM

Art. 3   RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH I EKONOM

Rozdział III RADA KAPŁAŃSKA I KOLEGIUM KONSULTORÓW

Rozdział IV   KAPITUŁY KANONIKÓW

Rozdział V   RADA DUSZPASTERSKA

Rozdział VI   PARAFIE, PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE PARAFIALNI

Rozdział VII   DZIEKANI

Rozdział VIII   REKTORZY KOŚCIOŁÓW I KAPELANI

Art. 1   REKTORZY KOŚCIOŁA

Art. 2   KAPELANI

Część III   INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Sekcja I   INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Tytuł I   NORMY WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Tytuł II   INSTYTUTY ZAKONNE

Rozdział I   DOMY ZAKONNE ICH EREKCJA I ZNOSZENIE

Rozdział II ZARZĄD INSTYTUTÓW

Art. 1   PRZEŁOŻENI I RADY

Art. 2   KAPITUŁY

Art. 3   DOBRA DOCZESNE I ICH ZARZĄD

Rozdział III   PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW I KSZTAŁCENIE CZŁONKÓW

Art. 1   PRZYJĘCIE DO NOWICJATU

Art. 2   NOWICJAT I KSZTAŁCENIE NOWICJUSZY

Art. 3   PROFESJA ZAKONNA

Art. 4   KSZTAŁCENIE ZAKONNIKÓW

Rozdział IV   OBOWIĄZKI I PRAWA INSTYTUTÓW ORAZ ICH CZŁONKÓW

Rozdział V   APOSTOLSTWO INSTYTUTÓW

Rozdział VI   WYŁĄCZANIE CZLONKÓW Z INSTYTUTU

Art. 1   PRZEJŚCIE DO INNEGO INSTYTUTU

Art. 2   WYJŚCIE Z INSTYTUTU

Art. 3   WYDALANIE CZŁONKÓW

Rozdział VII   ZAKONNICY WYNIESIENI DO GODNOŚCI BISKUPIEJ

Rozdział VIII   KONFERENCJE WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH

Tytuł III   INSTYTUTY ŚWIECKIE

Sekcja II   STOWARZYSZENIA ZYCIA APOSTOLSKIEGO


Księga III   NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA  (Kan. 747-833)


Tytuł I   POSŁUGA SŁOWA BOŻEGO

Rozdział I   PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO

Rozdział II   NAUCZANIE KATECHETYCZNE

Tytuł II   MISYJNA DZIAŁALNOSC KOŚCIOŁA

Tytuł IlI   WYCHOWANIE KATOLICKIE

Rozdział I   SZKOŁY

Rozdział II   UNIWERSYTETY KATOLICKIE ORAZ INNE INSTYTUTY WYŻSZYCH STUDIÓW

Rozdział III UNIWERSYTETY I FAKULTETY KOŚCIELNE

Tytuł IV   ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W SZCZEGÓLNOŚCI KSIĄŻKI

Tytuł V   WYZNANIE WIARY


Księga IV   UŚWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA  (Kan. 834-1253)


Część I   SAKRAMENTY

Tytuł I   CHRZEST

Rozdział I   SPRAWOWANIE CHRZTU

Rozdział II   SZAFARZ CHRZTU

Rozdział III   PRZYJMUJĄCY CHRZEST

Rozdział IV   CHRZESTNI

Rozdział V   STWIERDZENIE I ZAPISANIE PRZYJĘTEGO CHRZTU

Tytuł II   SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Rozdział I   SPRAWOWANIE BIERZMOWANIA

Rozdział II   SZAFARZ BIERZMOWANIA

Rozdział III   PRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIE

Rozdział IV   ŚWIADKOWIE

Rozdział V   STWIERDZENIE I ZAPISANIE BIERZMOWANIA

Tytuł III   NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA

Rozdział I   SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

Art. 1   SZAFARZ NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Art. 2   UCZESTNICTWO W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Art. 3   OBRZĘDY I CEREMONIE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

Art. 4   CZAS I MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

Rozdział II   PRZECHOWYWANIE I KULT NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Rozdział III   OFIARY MSZALNE

Tytuł IV   SAKRAMENT POKUTY

Rozdział I   SPRAWOWANIE SAKRAMENTU

Rozdział II   SZAFARZ SAKRAMENTU POKUTY

Rozdział III   PENITENT

Rozdział IV   ODPUSTY

Tytuł V   SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Rozdział I   SPRAWOWANIE SAKRAMENTU

Rozdział II   SZAFARZ NAMASZCZENIA CHORYCH

Rozdział III   OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELAĆ NAMASZCZENIA CHORYCH

Tytuł VI   ŚWIĘCENIA

Rozdział I   UDZIELANIE I SZAFARZ ŚWIĘCEŃ

Rozdział II   KANDYDACI DO ŚWIĘCEŃ

Art. 1   WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ŚWIĘCEŃ

Art. 2   WSTĘPNE WYMAGANIA DO ŚWIĘCEŃ

Art. 3   NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ INNE PRZESZKODY

Art. 4   WYMAGANE DOKUMENTY I BADANIE

Rozdział III   ZAPISANIE I ŚWIADECTWO ŚWIĘCEŃ

Tytuł VII   MAŁŻEŃSTWO

Rozdział I   PASTERSKA TROSKA I CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Rozdział III   POSZCZEGÓLNE PRZESZKODY ZRYWAJĄCE

Rozdział IV   ZGODA MAŁŻEŃSKA

Rozdział V   FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Rozdział VI   MAŁŻEŃSTWA MIESZANE

Rozdział VII   MAŁŻEŃSTWO ZAWIERANE TAJNIE

Rozdział VIII   SKUTKI MAŁŻEŃSTWA

Rozdział IX   ROZŁĄCZENIE MAŁŻONKÓW

Art. 1   ROZWIĄZANIE WĘZŁA

Art. 2   SEPARACJA PODCZAS TRWANIA WĘZŁA

Rozdział X   UWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

Art. 1   UWAŻNIENIE ZWYKŁE

Art. 2   UWAŻNIENIE W ZAWIĄZKU

Część II   POZOSTAŁE AKTY KULTU BOŻEGO

Tytuł I   SAKRAMENTALIA

Tytuł II   LITURGIA GODZIN

Tytuł III   POGRZEB KOŚCIELNY

Rozdział I   ODPRAWIANIE POGRZEBU

Rozdział II   OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU KOŚCIELNEGO

Tytuł IV   KULT ŚWIĘTYCH, OBRAZÓW I RELIKWII

Tytuł V   ŚLUB I PRZYSIĘGA

Rozdział I   ŚLUB

Rozdział II   PRZYŚIĘGA

Część III   MIEJSCA I CZASY ŚWIĘTE

Tytuł I   MIEJSCA ŚWIĘTE

Rozdział I   KOŚCIOŁY

Rozdział II   KAPLICE

Rozdział III   SANKTUARIA

Rozdział IV   OŁTARZE

Rozdział V   CMENTARZE

Tytuł II   CZASY ŚWIĘTE

Rozdział I   DNI ŚWIĄTECZNE

Rozdział II   DNI POKUTY


KSIĘGA V   DOBRA DOCZESNE KOŚCIOŁA  (Kan. 1254-1310)


Tytuł I   NABYWANIE DÓBR

Tytuł II   ZARZĄD DÓBR

Tytuł III   UMOWY, ZWŁASZCZA ALIENACJA

Tytuł IV   POBOŻNE ZAPISY W OGÓLNOŚCI POBOŻNE FUNDACJE


KSIĘGA VI   SANKCJE W KOŚCIELE  (Kan. 1311-1399)


Część I   PRZESTĘPSTWA I KARY W OGÓLNOŚCI

Tytuł I   KARANIE PRZESTĘPSTW W OGÓLNOŚCI

Tytuł II   USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY

Tytuł III   PODMIOT SANKCJI KARNYCH

Tytuł IV   KARY ORAZ INNE ŚRODKI KARNE

Rozdział I   CENZURY

Rozdział II   KARY EKSPIACYJNE

Rozdział III   ŚRODKI KARNE I POKUTY

Tytuł V   WYMIERZANIE KAR

Część II   KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA

Tytuł I   PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Tytuł II   PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY KOŚCIELNEJ I WOLNOŚCI KOŚCIOŁA

Tytuł III   UZURPACJA KOŚCIELNYCH ZADAŃ ORAZ PRZESTĘPSTWA W ICH WYKONYWANIU

Tytuł IV   PRZESTĘPSTWO FAŁSZU

Tytuł V   PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWIĄZKOM

Tytuł VI   PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

Tytuł VII   ZASADA OGÓLNA


KSIĘGA VII   PROCESY (Kan. 1400- 1752)


Część I   POSTĘPOWANIE SĄDOWE W OGÓLNOŚCI

Tytuł I   WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Tytuł II   RÓŻNE STOPNIE I RODZAJE TRYBUNAŁÓW

Rozdział I   TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCJI

Art. 1   SĘDZIA

Art. 2   AUDYTORZY I RELATORZY

Art. 3   RZECZNIK SPRAWIEDLIWOŚCI, OBROŃCA WĘZŁA I NOTARIUSZ

Rozdział II   TRYBUNAŁ DRUGIEJ INSTANCJI

Rozdział III   TRYBUNAŁY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Tytuł III   ZASADY DZIAŁANIA TRYBUNAŁÓW

Rozdział I   OBOWIĄZKI SĘDZIÓW I PRACOWNIKÓW TRYBUNAŁU

Rozdział II   KOLEJNOŚĆ ROZPOZNAWANIA SPRAW

Rozdział III   TERMINY I ODROCZENIA SĄDOWE

Rozdział IV   MIEJSCE SĄDU

Rozdział V   OSOBY, KTÓRE DOPUSZCZA SIĘ DO AULI, ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA AKT

Tytuł IV   STRONY W SPRAWIE

Rozdział I   POWÓD I STRONA POZWANA

Rozdział II   PEŁNOMOCNICY PROCESOWI I ADWOKACI

Tytuł V SKARGI I ZARZUTY

Rozdział I   SKARGI I ZARZUTY W OGÓLNOŚCI

Rozdział II   POSZCZEGÓLNE SKARGI I ZARZUTY

Część II   PROCES SPORNY

Sekcja I   ZWYKŁY PROCES SPORNY

Tytuł I   WPROWADZENIE SPRAWY

Rozdział I   SKARGA POWODOWA

Rozdział II   WEZWANIE SĄDOWE I ZAWIADOMIENIE O AKTACH SĄDOWYCH

Tytuł II   ZAWIĄZANIE SPORU

Tytuł III   INSTANCJA SPORU

Tytuł IV   DOWODY

Rozdział I   OŚWIADCZENIA STRON

Rozdział II   DOWÓD Z DOKUMENTÓW

Art. 1   NATURA I MOC DOWODOWA DOKUMENTÓW

Art. 2   PRZEDKŁADANIE DOKUMENTÓW

Rozdział III   ŚWIADKOWIE I ZEZNANIA

Art. 1   KTO MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM

Art. 2   POWOŁYWANIE I WYKLUCZANIE ŚWIADKÓW

Art. 3   PRZESŁUCHANIE ŚWIADKÓW

Art. 4   MOC DOWODOWA ZEZNAŃ

Rozdział IV   BIEGLI

Rozdział V   WIZJA LOKALNA I OGLĘDZINY SĄDOWE

Rozdział VI   DOMNIEMANIA

Tytuł V   SPRAWY WPADKOWE

Rozdział I   NIESTAWIENNICTWO STRON

Rozdział II   UDZIAŁ TRZECIEJ OSOBY W SPRAWIE

Tytuł VI   OGŁOSZENIE AKT, ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO, DYSKUSJA SPRAWY

Tytuł VII   ORZECZENIA SĘDZIEGO

Tytuł VIII   ZASKARŻENIE WYROKU

Rozdział I   SKARGA O NIEWAŻNOŚĆ WYROKU

Rozdział II   APELACJA

Tytuł IX   STAN RZECZY OSĄDZONEJ I PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO

Rozdział I   STAN RZECZY OSĄDZONEJ

Rozdział II   PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO

Tytuł X   KOSZTA SĄDOWE I BEZPŁATNA POMOC

Tytuł XI   WYKONANIE WYROKU

Sekcja II   USTNY PROCES SPORNY

Część III   NIEKTÓRE PROCESY SPECJALNE

Tytuł I   PROCESY MAŁŻEŃSKIE

Rozdział I   SPRAWY O ORZECZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Art. 1   WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Art. 2   PRAWO ZASKARŻANIA MAŁŻEŃSTWA

Art. 3   URZĄD SĘDZIÓW

Art. 4   DOWODY

Art. 5   WYROK I APELACJA

Art. 6   PROCES OPARTY NA DOKUMENTACH

Art. 7   NORMY OGÓLNE

Rozdział II SPRAWY O SEPARACJI MAŁŻONKÓW

Rozdział III   PROCES DO DYSPENSY OD MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO A NIEDOPEŁNIONEGO

Rozdział IV   PROCES DOTYCZĄCY DOMNIEMANEJ ŚMIERCI Współmałżonka

Tytuł II   SPRAWY O ORZECZENIE NIEWAŻNOŚCI ŚWIĘCEŃ

Tytuł III   SPOSOBY Uniknięcia Procesów

Część IV   PROCES KARNY

Rozdział I   Wstępne DOCHODZENIE

Rozdział II   PRZEBIEG PROCESU

Rozdział III   SKARGA O NAPRAWIENIE SZKÓD

Część V   SPOSÓB POSTĘPOWANIA W REKURSACH ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZY USUWANIU LUB PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW

Sekcja 1   REKURS PRZECIW DEKRETOM ADMINISTRACYJNYM

Sekcja II   PROCEDURA PRZY USUWANIU LUB PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW

Rozdział I   SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY USUWANIU PROBOSZCZÓW

Rozdział II   SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.