List bp. Blina na koronację obrazu Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu

Rok: 2009
Autor: przemówienia zagranicznych biskupów

Anioł Gabriel przychodząc do Maryi, aby przekazać prośbę – wolę Boga Ojca dotyczącą cudownego poczęcia i narodzin Syna Bożego, wypowiedział również następujące słowa o Synu Maryi: „Pan Bóg da Mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32-33).

Użyte słowa „tron” i „panowanie” wskazują, że Maryja porodzi Króla, którego władza będzie wieczna. Jednakże, Syn Maryi żyjąc na ziemi nie przyjął żadnej królewskiej godności w ziemskim znaczeniu. Potwierdzeniem faktu, że Syn Maryi nie przyjął żadnej ziemskiej godności królewskiej są dwa wydarzenia. Pierwsze: po cudownym rozmnożeniu chleba Żydzi chcieli ogłosić Pana Jezusa swoim królem. Wówczas, jak czytamy w Ewangelii według św. Jana, Zbawiciel „sam usunął się znów na górę” (J 6, 15). Drugie: w czasie przesłuchania u Poncjusza Piłata, Chrystus na pytanie Namiestnika rzymskiego „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?” (J 18, 33) odpowiedział „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36). Jednakże, Syn Maryi został zmuszony do przyjęcia korony z ciernia, którą włożyli mu na głowę rzymscy żołnierze, oraz po ukrzyżowaniu umieszczono na krzyżu tytuł Jego winy: „Jezus Nazarejczyk, Król żydowski” (J 19, 19). Śmierć Jezusa na krzyżu, a także Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie tłumaczą dlaczego „Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32-33). Chrystus umierając i zmartwychwstając potwierdził, że jest Panem życia i śmierci. Chrystus dokonując dzieła Odkupienia rodzaju ludzkiego potwierdził, że umarł za każdego człowieka żyjącego na ziemi. Chrystus odchodząc z tego świata do Ojca potwierdził, że ogarnia wszelki czas życia człowieka pragnąc wprowadzić społeczność ludzką do wieczności.

Z prawdy naszej wiary, że Jezus jest Królem całego wszechświata wyłania się nauka Kościoła o powszechnym królowaniu Jego Matki, Maryi. Matka Najświętsza od chwili Zwiastowania ma swój bardzo ważny udział w Królestwie Jej Syna. W szczególny sposób, królowanie Maryi zostało potwierdzone na Golgocie. Kiedy Bolesna Matka stała pod krzyżem swego Syna, wówczas w swoim sercu przyjęła Jego cierniową koronę. Maryja, jako Matka przez współcierpienie ze swoim Synem w pełni uczestniczyła w ofierze Odkupienia. Chrystus potwierdził macierzyński udział Maryi w Odkupieniu rodzaju ludzkiego kiedy przed swoją śmiercią rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26). Tymi słowami Zbawiciel świata oddał Maryi swego ucznia Jana za syna, a w jego osobie oddał każdego człowieka Jej macierzyńskiej opiece. Maryja po wniebowzięciu z ciałem i duszą dostąpiła łaski ukoronowania na Królową nieba i ziemi. Królowanie Maryi, podobnie jak królowanie Jej Syna „nie jest z tego świata” (J 18, 36). Jednakże królowanie Matki Zbawiciela zakorzeniło się na tym świecie i nadal rozwija. Królowanie Maryi trwa w różnych miejscach na ziemi. Królowanie Maryi łączy się z różnymi kościołami i wizerunkami Jej poświęconymi. Królowanie Maryi dokonuje się w naszych sercach. Wszyscy doświadczamy macierzyńskiego królowania Maryi, dzięki któremu przybliża się Królestwo Chrystusa. Jeśli w jakimś miejscu na ziemi królowanie Maryi nabierze szczególnego znaczenia i charakteru, wówczas w sercach wierzących rodzi się pragnienie publicznego wyrażenia tego faktu przez akt liturgiczny. Matka Kościół, po stwierdzeniu słuszności tego pragnienia, wyraża zgodę na akt liturgiczny, którym jest koronacja obrazu Matki Bożej.

Czcigodni Bracia i Siostry!

Diecezja witebska, która w tym roku przeżywa jubileusz 10-lecia swojego istnienia, „wielokrotnie i na różne sposoby” (Hbr 1, 1) doświadczyła macierzyńskiego królowania Matki Bożego Syna. Jednym z pierwszych dowodów macierzyńskiego królowania Maryi jest fakt, że Sługa Boży Jan Paweł II powołał naszą diecezję do istnienia w dniu szczególnie poświęconym Matce Bożej Fatimskiej, a mianowicie w dniu 13 października 1999 roku. Matka Boża podczas objawień w Fatimie, w 1917 roku, przekazała słowa dotyczące życia i rozwoju Kościoła Chrystusowego w Europie Wschodniej.

Szczególnym miejscem na mapie diecezji witebskiej, które obrała sobie Maryja, aby przybliżać Królestwo Chrystusa na ziemi jest miasto Brasław, leżące w północno – zachodniej części Białorusi. W Brasławiu, w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP znajduje się cudowna ikona Matki Bożej. Początki kultu Matki Bożej sięgają XVI wieku. Wówczas, na wyspie jeziora Nieśpisz, która znajduje się w odległości kilku kilometrów od Brasławia, został zbudowany klasztor i kościół bazylianów. W kościele, zakonnicy umieścili ikonę Matki Bożej. Zachowany dokument z XVIII wieku przekazuje relację, że przed obliczem Matki Bożej modli się bardzo wielu pielgrzymów i z bliska i z daleka. Dalszy rozwój kultu Matki Bożej przerywa nagle wybuch pożaru spowodowany uderzeniem gromu. Tragiczne w skutkach wydarzenie miało miejsce 21 sierpnia 1832 roku. Wówczas, od pożaru spłonęło: kościół, klasztor, biblioteka, klasztorna zabudowa. Ocalał tylko obraz Matki Bożej. Z racji bliskości kościoła parafialnego w Brasławiu, który był pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej, władza kościelna podjęła decyzję o przeniesieniu ocalonej ikony do Brasławia. Z chwilą przeniesienia uratowanego obrazu Matki Bożej do kościoła parafialnego rozpoczął się nowy etap w rozwoju kultu maryjnego. Jednakże z powodu prześladowań religijnych, kult Matki Bożej nie mógł się dynamicznie rozwijać. Szacunek i uwielbienie dla Matki Bożego Syna wierni brasławskiej ziemi zachowali w swoich sercach. Nawet okres zamknięcia kościoła na dwa lata nie zagasił w sercach wierzących nabożeństwa do Matki Bożego Syna. Wręcz przeciwnie, ich wytrwała modlitwa doprowadziła, że kościół wrócił w ręce prawowitych właścicieli. Ciekawe świadectwo dotyczące oddania kościoła w Brasławiu zostawiła Siostra Apolonia Pietkun, eucharystka. Oto fragment jej relacji: „Ludzi sporo zebrało się, przyszedł z kluczami naczelnik, odemknął, ludzie weszli, uklękli i bardzo głośno płakali. Wyglądało, że zląkł się, bo kościół w opłakanym stanie. Chyba myślał, że jemu mogą zrobić krzywdę za to, ale nie – ludzie płakali i dziękowali. Zaczęłyśmy czyścić kościół i starać się o księdza”. I rzeczywiście, kapłan do Brasławia przybył szybko. Pojawienie się nowego księdza w Brasławiu w stosunkowo krótkim czasie wzbudziło u niektórych ludzi zaskoczenie i podziw. Na temat tego wydarzenia zachowała się interesująca korespondencja pomiędzy parafianami z parafii Iuia na Litwie, a ich byłym proboszczem, który z powodu ciężkiej choroby musiał przebywać w rodzinnej wiosce koło Słobódki. Parafianie z Litwy przysłali do schorowanego proboszcza list, w którym pytali: „w jaki sposób Brasław otrzymał księdza?”. On odpowiedział: „W brasławskim kościele w wielkim ołtarzu jest Matka Boska cudowna. To Ona uczyniła ten cud”. Matka Boża uczyniła również inny cud, a mianowicie: kościół, który przez dwa lata był zamknięty i służył jako magazyn zbożowy, nie został zdewastowany. Zachowały się wszystkie ołtarze i wszystkie figury świętych. I najważniejsze: nie został zniszczony cudowny obraz Matki Bożej Brasławskiej. Wyżej wymienione fakty należy zawdzięczać szczególnej opiece Matki Zbawiciela świata. W archiwum kościoła parafialnego w Brasławiu przechowywane są świadectwa duchowych łask, które wierni otrzymali od Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Brasławskiej. Oto jedno ze świadectw: „Mój brat był człowiekiem niewierzącym, a zaczął zapadać na zdrowiu. Zaniepokojona tym faktem, modliłam się często i przez długi czas prosiłam Matkę Bożą Brasławską o jego nawrócenie. W końcu zostałam wysłuchana. Na początku grudnia 2007 roku brat się wyspowiadał i przyjął sakrament chorych. Dziękuję Matce Bożej, że całe życie zawsze mi pomaga”.

Kiedy 10 lat temu powstawała diecezja witebska, wówczas jednym z pierwszych moich dekretów było erygowanie diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu oraz powierzenie opieki duszpasterskiej w sanktuarium zgromadzeniu zakonnemu Salwatorianów. Kult Matki Bożej Brasławskiej z każdym rokiem przybiera nowe formy oraz coraz bardziej zakorzenienia się w sercach diecezjan. W tym roku, po raz trzeci odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. Młody Przyjacielu, już teraz zapraszam Ciebie do udziału w tym spotkaniu, które odbędzie się w dniach: 19 – 22 sierpień 2009 roku. Ponadto, w brasławskim sanktuarium gromadzą się uczestnicy Festiwalu Piosenki Religijnej. W ubiegłym roku festiwal miał charakter ekumeniczny. Pogłębieniu kultu Matki Bożej Brasławskiej służyła peregrynacja w naszych rodzinach poświęconej kopi z Jej cudownym wizerunkiem. W wielu rodzinach, jak poinformowali mnie Wasi duszpasterze, peregrynacja obrazu Matki Bożej Brasławskiej przyczyniła się do odnowienia życia sakramentalnego i umocnienia więzi rodzinnych.

Macierzyńskie królowanie Maryi w życiu naszej diecezji przynosiło rozwój Chrystusowego Królestwa. Dlatego, w odpowiedzi na Wasze pragnienie, podjąłem starania o ukoronowanie papieskimi koronami cudownego obrazu Matki Bożej Brasławskiej. Ojciec Święty Benedykt XVI osobiście pobłogosławił nowe korony dla obrazu Matki Bożej Brasławskiej. Uroczystość miała miejsce w Rzymie, na placu św. Piotra w dnia 18 lutego 2009 roku. Dziękujemy dziś Ojcu Świętemu za wyrażenie zgody na ukoronowanie wizerunku naszej Matki i Królowej oraz pobłogosławienie nowych koron. Dziękujemy Ojcu Generałowi Andrzejowi Urbańskiemu i Ojcu Antoniemu Ziembie że zawieźli korony na błogosławieństwo do Papieża Benedykta XVI.

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Już dziś zapraszam Was serdecznie do udziału w uroczystościach koronacyjnych cudownego obrazu Matki Bożej Brasławskiej, które odbędą się w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu w sobotę, 22 sierpnia 2009 roku. Uroczystości koronacyjne zostaną poprzedzone modlitewnym czuwaniem. Natomiast aktu koronacji, w imieniu Ojca Świętego, podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 dokona Kardynał Joachim Meisner z Kolonii w Niemczech.

Zanim spotkamy się w Brasławiu, proszę Księży Dziekanów, aby we współpracy z proboszczami parafii przygotowali dekanalne pielgrzymki do sanktuarium. Proszę duszpasterzy parafii, aby ułatwili wiernym udział w koronacji. Zachęcam i proszę nadal o codzienną modlitwę przed poświęconą kopią obrazu Matki Bożej Brasławskiej, która znajduje się we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji. Przygotujmy się przez szczerą spowiedź do tego wielkiego wydarzenia w życiu naszej diecezji. Dołóżmy wszelkich starań, aby uczestniczyć w uroczystościach koronacyjnych. Niech nasza obecność w Brasławiu będzie wyrazem miłości do Maryi i Jej Syna, Jezusa Chrystusa.

Bracia i Siostry, serdecznie proszę, abyście wraz ze swoimi rodzinami przybyli na tę koronację. Przekażcie też moje zaproszenie bliskim i znajomym. Niech i oni wybiorą się do Brasławia, by pokłonić się Matce Najświętszej i wypraszać u Niej różnorakie łaski. Przyjdźcie, by błagać Królową naszych serc o miłosierną pomoc i błogosławieństwo dla naszych rodzin, parafii, diecezji i naszej Białorusi.

Specjalny apel o uczestnictwo kieruję do dzieci i młodzieży. Zajmujecie szczególne miejsce w sercu Matki Bożej. Maryja wielokrotnie objawiała się dzieciom i prosiła, aby one przekazały światu wezwanie Boga do nawrócenia. Tak było w Fatimie w 1917 roku. Wówczas Maryja objawiła się trójce dzieci. Nasza diecezja została powołana do istnienia w rocznicę objawień fatimskich. Dlatego, dzieci i młodzież, proszę Was, w dniu koronacji przyjdźcie na spotkanie ze swoja Matką i Królową.

Brasław jest miejscowością turystyczną. Dlatego mam nadzieję, iż w uroczystościach koronacyjnych wezmą także liczny udział ludzie odpoczywający w tym czasie na Brasławszczyźnie. W związku z tym, proszę Was, Bracia i Siostry, przekażcie informację o koronacji turystom i odpoczywającym.

Bardzo nam zależy na tym, by Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu stało się szczególnym miejscem pielgrzymkowym naszej diecezji. Przemawia za tym istniejący od dawna kult Matki Bożej oraz nadzwyczajna historia cudownej ikony Królowej brasławskich jezior. Dlatego jeszcze raz ponawiam mój apel i zaproszenie do czynnego uczestnictwa w uroczystościach koronacyjnych. Proszę o Waszą obecność w Brasławiu, w dniu 22 sierpnia 2009 roku.

W zakończeniu, zwracamy się do naszej Matki i Królowej, słowami wiersza naszej poetki, Тэрэза Крумплеўская:

Мы – дзеці Твае,
Найсвяцейшая Панна Марыя.
Наш Браслаўскі край
Сваім Матчыным вокам акінь.
Мы просім Цябе
Да збаўлення дарогу адкрый нам
Вытокам новай чысціні.
Над сінім прасторам
Хай ясна Твой воблік іскрыцца,
Нас ад чорнай бяды барані.
Мы грэшныя ўсе,
Заслужылі на гнеў Твайго Сына.
І што нам рабіць –
На каленях стаім прад Табой,
Ахвяру нясём,
І да Маці ўзываем адзінай:
Меч Боскі адкінь,
Падары нам душэўны спакой.
Мы – дзеці Твае,
Найсвяцейшая Панна Марыя,
Наш Браслаўскі край
Сваім Матчыным вокам акінь.
Мы просім Цябе
Да збаўлення дарогу адкрый нам,
Вядзі ў вечны рай,
У пакутах зямных не пакінь.

Niech Matka Boża Królowa Jezior umacnia nas wszystkich na szlakach ziemskiego pielgrzymowania do niebieskiej ojczyzny. Na czas przygotowywania się do koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu serdecznie Wam błogosławię.

Władysław Blin
Biskup Witebski

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.