Drukuj Powrót do artykułu

Jasna Góra: pracownicy Służby Zdrowia złożyli kamiennne tablice z deklaracją wiary

25 maja 2014 | 14:43 | dk Ⓒ Ⓟ

W nie­dzie­lę na Ja­sną Górę przybyła 90. Ogólnopolska Piel­grzym­ka Służ­by Zdro­wia. W trakcie Mszy św. zło­żo­no ta­bli­ce z De­kla­ra­cją Wiary Le­ka­rzy, gło­szą­cą m.​in., że ludz­kie ciało i życie są świę­te i nie­ty­kal­ne od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Ini­cja­tor­ką po­wsta­nia De­kla­ra­cji jest słynna lekarka, przyjaciółka Jana Pawła II dr Wanda Pół­taw­ska.

Biuro Pra­so­we Ja­snej Góry informuje, że szcze­gól­nym ak­cen­tem te­go­rocz­nej piel­grzym­ki było zło­że­nie ka­mien­nych ta­blic z De­kla­ra­cją Wiary Le­ka­rzy. Głosi ona m.​in., że ludz­kie ciało i życie, bę­dą­ce darem Boga, są świę­te i nie­ty­kal­ne od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Pod­pi­su­jąc ją le­ka­rze i stu­den­ci me­dy­cy­ny zo­bo­wią­zu­ją się do wier­no­ści Bogu i chrze­ści­jań­skie­mu su­mie­niu.

De­kla­ra­cja to wotum wdzięcz­no­ści służby zdrowia za nie­daw­ną ka­no­ni­za­cję Jana Pawła II. Pod deklaracją pod­pi­sa­ło się ponad 3 tys. osób.

– Jest to pokazywanie nam, byśmy się przy­zna­wa­li do tego, że mamy jakąś hie­rar­chię war­to­ści, że ta hie­rar­chia się nie zmie­nia nie­za­leż­nie od tego, jaki zawód wy­ko­nu­je­my – po­wie­dział bp Ste­fan Reg­munt, prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu ds. Służ­by Zdro­wia przy Konferencji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.

– Le­karz, który służy w szpitalu, nie może być tym, który przy­kła­da ręki do za­bój­stwa – szó­ste: "nie za­bi­jaj". Far­ma­ceu­ta, który sprze­da­je leki, nie może ra­dzić, żeby ku­po­wać leki an­ty­kon­cep­cyj­ne. Chce­my się kie­ro­wać su­mie­niem, chce­my jasno i wy­raź­nie mówić – ja tego zro­bić nie mogę – dodał.

Ka­mien­ne ta­bli­ce z De­kla­ra­cją Wiary Le­ka­rzy, jak rów­nież zwój z pod­pi­sa­mi, zo­sta­ły zło­żo­ne w cza­sie mszy św. na Szczy­cie ja­sno­gór­skim. Do De­kla­ra­cji na­wią­zał także me­tro­po­li­ta wro­cław­ski abp Józef Kupny, który prze­wod­ni­czył mszy i wy­gło­sił ho­mi­lię. – Ona nie jest ni­czym innym, jak po­ka­za­niem tego, jacy je­ste­śmy, czym ży­je­my i co jest dla nas ważne (…) Te słowa nie są de­kla­ra­cją prze­ciw­ko komuś, one nie są żad­nym pro­te­stem, bo nie­któ­rzy tak to pró­bu­ją ode­brać; nie są, bo chrze­ści­ja­nie nie są prze­ciw­ko komuś, bo mo­dli­twa nie jest prze­ciw­ko komuś – za­zna­czył hie­rar­cha.

90. Piel­grzym­ka Służ­by Zdro­wia roz­po­czę­ła się wczoraj wieczorem Ape­lem Ja­sno­gór­skim. Piel­grzym­kę po­prze­dzi­ły re­ko­lek­cje.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.