Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 359. Zebrania Plenarnego KEP

04 października 2012 | 08:35 | mp, BPEP / br Ⓒ Ⓟ

W dniach 2 i 3 października 2012 roku biskupi zgromadzili się na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika.

W obradach uczestniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. W czasie spotkania dokonano wyboru członków Rady Stałej i innych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. Treścią obrad były aktualne zadania duszpasterskie Kościoła w Polsce.

1. Biskupi przypominają, że 11 października br. Kościół rozpoczyna Rok Wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca nas, aby „ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary” (Benedykt XVI, Porta fidei, 9). Biskupi zapraszają wiernych do udziału w diecezjalnych i parafialnych inauguracjach Roku Wiary i zachęcają poszczególne wspólnoty do uroczystego wyznawania wiary.

2. W obchody Roku Wiary wpisuje się program duszpasterski Kościoła w Polsce rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu. Jego myśl przewodnia wyrażona w ewangelicznym haśle „Być solą ziemi” skłania nas do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. Na ten temat wypowie się najbliższy Synod Biskupów w Rzymie. Te ważne wydarzenia będziemy polecać Bogu w modlitwie różańcowej.

3. Biskupi z wdzięcznością przyjęli pozytywne reakcje tak w Polsce, jak i w Rosji oraz w całej Europie na podpisane Wspólne Przesłanie do Narodów Rosji i Polski. Wyrazem uznania są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane do Polaków w czasie modlitwy Anioł Pański 19 sierpnia 2012 r. Biskupi ufają, że to Przesłanie wyda dobre owoce na drodze ku pojednaniu obydwu narodów.

4. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają swą solidarność z chrześcijanami prześladowanymi w wielu regionach świata. Domagają się zaprzestania tragicznych aktów łamania prawa do wolności religijnej. Niepokój budzą także antykościelne zachowania i postawy ujawniające się w naszym społeczeństwie.

5. Dnia 14 października będziemy przeżywać XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież rodziny”. Wspominając nauczanie i determinację Ojca Świętego w trosce o rodzinę, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o budowanie społeczeństwa prorodzinnego oraz stwarzanie warunków prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzinie. Biskupi wyrażają sprzeciw wobec prób, a nawet nacisków, zmierzających do zrównania tzw. związków partnerskich z trwałym małżeństwem mężczyzny i kobiety.

6. Przyjęto i zatwierdzono list pasterski na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przypomina się w nim zasadnicze treści biblijnego orędzia o królowaniu Jezusa Chrystusa, które ciągle domaga się pełniejszego uznania i przyjęcia.

7. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, obchodzony w dniach od 7 do 14 października pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia”, jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia z bliźnimi dóbr duchowych i materialnych. Wobec sygnałów o coraz trudniejszej sytuacji materialnej wielu rodzin, biskupi zwracają się z apelem o niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza poprzez struktury Caritas w Polsce. Duszpasterzy proszą, by w każdym kościele znajdowała się stała skarbona przeznaczona dla Caritas. Wszystkim wiernym, ofiarodawcom i wolontariuszom wspierającym działania Caritas w Polsce biskupi wyrażają wdzięczność. W ubiegłym roku dzięki życzliwości darczyńców Caritas Polska sfinansowała liczne projekty w kraju i poza jego granicami łącznie za 153 mln złotych, m.in. na pomoc poszkodowanym na Haiti i Sri Lance.

8. W czasie obrad podjęto temat duszpasterstwa wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim pracującym w duszpasterstwie emigracji polskiej. Mają nadzieję, że Polacy wyjeżdżający z Ojczyzny zaangażują się w duszpasterstwo polonijne.

9. Konferencja Episkopatu Polski oczekuje zapowiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego m.in. nauczania religii w szkołach. Winno ono przywrócić należne mu miejsce w ramowych programach nauczania.

10. Biskupi, zgodnie z wcześniej wyrażonym stanowiskiem w sprawie TV Trwam, kolejny raz upominają się o prawo traktowania nadawców kościelnych na równi z innymi nadawcami.

11. Podczas Eucharystii w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny biskupi dziękowali Bogu za 30 lat funkcjonowania domu Episkopatu Polski w Warszawie.

W Roku Wiary biskupi zachęcają wszystkich wiernych do medytacji Słowa Bożego, pogłębionej lektury dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. U progu nowego roku akademickiego biskupi przekazują studentom i nauczycielom akademickim słowa serdecznych pozdrowień i zapraszają do aktywnego udziału w duszpasterstwie akademickim. Wszystkim udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, 3 października 2012 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 342. zebrania plenarnego KEP

22 listopada 2007 | 20:04 | BP KEP//mam Ⓒ Ⓟ

Wyniki badań Kościelnej Komisji Historycznej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz tekst listu na Niedzielę Świętej Rodziny były głównymi tematami 342. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Episkopat Polski pozytywnie ocenia wysiłki instytucjonalnego zabezpieczania procesu jednoczenia Europy przez tworzenie prawa odwołującego się zwłaszcza do tych wartości, które mają genezę chrześcijańską – napisali biskupi w Komunikacie z 342. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie odbyło się 22 listopada na jasnej Górze, gdzie od 19 listopada biskupi zgromadzili się na dorocznych rekolekcjach.

Publikujemy treść komunikatu za Biurem Prasowym KEP:

W dniach 19-21 listopada 2007 r. biskupi polscy zgromadzili się na Jasnej Górze, aby wziąć udział w corocznych rekolekcjach. W duchu skupienia i modlitwy zastanawiali się nad jutrem Kościoła w Polsce, odczytując znaki czasu, jakie Bóg daje dzisiaj swojemu Kościołowi i rozważając je w świetle Słowa Bożego.

Po zakończonych ćwiczeniach duchowych, w dniu 22 listopada przedyskutowali na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski kilka tematów ważnych dla Kościoła w Polsce.

1. W części obrad poświęconej problematyce miejsca i roli Polski w zjednoczonej Europie biskupi zajęli stanowisko wobec projektu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zwłaszcza w części dotyczących wartości religijno-moralnych dokument ten, stanowiący zbiór fundamentalnych praw człowieka, ma zostać podpisany 13 grudnia br. i po ewentualnej ratyfikacji w krajach Unii ma wejść w życie w 2009 r.
Episkopat Polski pozytywnie ocenia wysiłki instytucjonalnego zabezpieczania procesu jednoczenia Europy przez tworzenie prawa odwołującego się zwłaszcza do tych wartości, które mają genezę chrześcijańską i stanowią, jak właśnie w przypadku praw człowieka, najbardziej wartościową część religijnej, moralnej, kulturowej i obywatelskiej tradycji Europy. Dlatego z uznaniem odnoszą się do tych zapisów Karty, które mają ścisły związek z zasadami etyczno-społecznymi, takimi jak niezbywalna godność człowieka, solidarność, zasada pomocniczości, szacunek dla tożsamości narodowych i inne. Episkopat Polski z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznaje ona tożsamość i status przyznany Kościołom, stowarzyszeniom i wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i go nie narusza (por. art. 15b).
W Preambule zabrakło niestety odwołania do Boga. Zastrzeżenie a nawet sprzeciw budzą niepełne, a w niektórych wypadkach nawet nie do przyjęcia, sformułowania, zwłaszcza ograniczenie zakazu klonowania ludzkiego życia jedynie do klonowania reprodukcyjnego.
Istotne jest również pojmowanie małżeństwa jako trwałego związku kobiety i mężczyzny opierającego się na prawie naturalnym, mającym swoje źródło w akcie stwórczym Boga. Pociąga to za sobą konsekwencje, na które zwrócił uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI: „(…) z całą pewnością istnieje ludzka natura niezmienna i trwała, źródło praw wspólnych wszystkim jednostkom, także tym, którzy je negują. W tym kontekście musi być chronione prawo do sprzeciwu sumienia, ilekroć dochodzi do pogwałcenia podstawowych praw człowieka” (Benedykt XVI, Przemówienie z 24 marca 2007 r.)
Biskupi są przekonani, że odwołanie się w preambule do „duchowo-religijnego i moralnego” dziedzictwa historycznego Europy pozwala, aby zawarte w Karcie Praw Podstawowych wartości, prawa, wolności i zasady rozumieć w duchu wielowiekowej, chrześcijańskiej tradycji, stanowiącej jeden z istotnych elementów cywilizacji europejskiej. Z zadowoleniem przyjmują do wiadomości, że negocjacje w sprawie Traktatu Reformującego dobiegają końca a także fakt, że wszystkie rządy Unii Europejskiej zaakceptowały stanowisko Polski (por. Protokół nr 7), gwarantujące niezależność prawodawstwa polskiego w sprawach moralnych. Jest ono nie tylko wyrazem uszanowania najbardziej autentycznych wartości Europy, ale także kultury i ustawodawstwa krajowego.

2. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończone zostały badania udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej materiałów archiwalnych, które dotyczą kapłanów, będących obecnie biskupami. Badania te były prowadzone przez Kościelną Komisję Historyczną powołaną przez Episkopat 19 października 2006 r. oraz przez Zespół ds. Oceny Etyczno-Prawnej, który został powołany 14 marca 2007 r.
Biskupi zapoznali się z rezultatami badań, które obejmowały materiały sporządzone przez służby bezpieczeństwa PRL odnoszące się do niektórych żyjących biskupów polskich. Rada Stała KEP postanowiła opublikować istotne wyniki tych badań, ze względu na ich wielkie znaczenie historyczne oraz zastosowaną metodę zmierzenia się z przeszłością, która może być pomocą dla innych grup społecznych. Kościół bowiem, jak dotąd jest jedynym środowiskiem, które w sposób uporządkowany zdecydowało się na zbadanie historycznej wartości archiwaliów IPN oraz etyczno-prawną ocenę postaw osób, których te materiały dotyczą. Opracowanie końcowe i dokumentacja prac obu zespołów zostaną przekazane Stolicy Apostolskiej, stosownie do wcześniej przyjętych przez Konferencję Episkopatu Polski zasad postępowania.
W podsumowaniu sprawozdania Zespołu ds. Oceny Etyczno-Prawnej czytamy, że oskarżanie wymienianych w aktach SB biskupów o świadomą i dobrowolną współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL, jest merytorycznie bezpodstawne, gdyż pozbawione dowodów. Toteż szerzenie pogłosek o rzekomej współpracy tych biskupów ze służbami bezpieczeństwa Zespół uznaje za gruntownie niesprawiedliwe, podważające ich dobre imię, a przez to wysoce krzywdzące. Zespół solidaryzuje się z głosem biskupów, którzy z bólem lub oburzeniem reagują na takie insynuacje zgłaszane pod ich adresem. Po zbadaniu materiałów pod kątem kryteriów etycznych, prawnych i kanonicznych Zespół zauważa, że niektóre materiały udostępnione przez IPN, a także niektóre wypowiedzi zainteresowanych biskupów zdają się świadczyć o tym, że niekiedy ich kontakty ze służbami PRL można by uznać – z perspektywy historycznej – za nieroztropne, przy czym – w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej – były one często nieuniknione, a odbywały się za wiedzą władz kościelnych.
W związku z zakończonymi analizami, Konferencja Episkopatu Polski dziękuje za pracę członkom Kościelnej Komisji Historycznej oraz Zespołu ds. Oceny Etyczno-Prawnej. Ponadto zauważa, że Instytut Pamięci Narodowej okazał pomoc pozwalającą zakończyć prace w zamierzonym terminie. Z chwilą zakończenia działań Zespołu oraz Komisji, biskupi uznają, na podstawie dostępnych dziś materiałów, za zamkniętą sprawę odnoszących się do nich materiałów organów bezpieczeństwa PRL.

3. Zebranie plenarne przyjęło tekst listu na Niedzielę Świętej Rodziny. Nawiązując do hasła nowego roku duszpasterskiego „Bądźmy uczniami Chrystusa”, biskupi wskazali na rodzinę, jako najlepszą szkołę, w której poznajemy Chrystusa i stajemy się Jego uczniami.
Na ciągłe stawanie się uczniami Chrystusa, biskupi błogosławią z Jasnej Góry wszystkim Rodakom w kraju i za granicą. Niech wszystkich nas prowadzą Maryja i św. Jan Chrzciciel – patroni adwentowego czuwania.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 342. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 22 listopada 2007 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 337. zebrania plenarnego KEP

19 października 2006 | 20:04 | //mr Ⓒ Ⓟ

Wszystkie cele życia społecznego i politycznego muszą być osiągane z użyciem zawsze moralnie dobrych środków – napisali biskupi w komunikacie na zakończenie 337. zebrania plenarnego KEP w Warszawie.

Wśród tematów obrad znalazły się m.in.: powołanie Komisji Historycznej, która będzie badała historię prześladowania Kościoła w powojennej Polsce, wychowanie młodzieży, duszpasterstwo współczesnej rodziny.
Publikujemy treść komunikatu:

KOMUNIKAT Z 337. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W dniach 18-19 października 2006 r. odbyło się w Warszawie 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji abp Józef Michalik, a w ich części uczestniczył Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk.

1. Głównym tematem obrad było duszpasterstwo współczesnej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do życiowych powołań. Biskupi zwrócili uwagę na problemy, jakie przeżywa współczesna polska rodzina, także z powodu licznej emigracji zarobkowej. Z satysfakcją podkreślili zaangażowanie większości rodzin w chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, ale też z niepokojem mówili o nowych zagrożeniach życia rodzinnego. W dyskusji nad wygłoszonymi referatami zwrócono uwagę na konieczność spotkań duszpasterskich w parafiach z młodzieżą ponadgimnazjalną. Szczególnie dużo miejsca poświęcono duszpasterstwu młodzieży studiującej. Oprócz dotychczasowych ośrodków duszpasterstwa akademickiego, które powinny stale szukać nowych form działania, duszpasterstwo studentów powinno być obecne w życiu każdej parafii. Mając świadomość, że wychowanie młodych w rodzinach i praca z młodzieżą w parafii jest najlepszym przygotowaniem do małżeństwa i założenia rodziny, biskupi postanowili problemom tego duszpasterstwa poświęcić osobną sesję plenarną w czerwcu przyszłego roku. Zdecydowali także powołać przy Konferencji Episkopatu Radę ds. Młodzieży, która będzie koordynowała i inspirowała wszystkie formy duszpasterstwa młodzieży szkolnej i studenckiej.

2. Oceniając ostatnie miesiące funkcjonowania najważniejszych instytucji państwa polskiego, biskupi podtrzymują niezmienne stanowisko o potrzebie prowadzenia spraw społecznych i politycznych tak, by nadrzędnym celem była roztropna troska o dobro wspólne Polski i Polaków. Według biskupów wszystkie cele życia społecznego i politycznego muszą być osiągane z użyciem zawsze moralnie dobrych środków. W tym kontekście stale aktualne pozostają myśli Jana Pawła II ze Skoczowa, o konieczności dialogu, ducha zgody, braterskiej współpracy oraz autentycznej troski o dobro Rzeczypospolitej (por. Jan Paweł II, Skoczów, 22 maja 1995).

3. W związku z zakończonym Tygodniem Miłosierdzia oraz przeżywanym Dniem Papieskim pod hasłem „Jan Paweł II – sługa miłosierdzia” biskupi wyrażają wdzięczność społeczeństwu polskiemu za wrażliwość na potrzeby bliźniego. Słowa szczególnego uznania kierują do młodzieży, która zaangażowała się w szkolne koła Caritas i rozwijający się wolontariat, także przy okazji Dnia Papieskiego. Uzasadnieniem dla charytatywnego zaangażowania wszystkich jest prawda o Bogu, który jest miłością, przypomniana w pierwszej encyklice Benedykta XVI. Słowo Boże, sakrament i miłość są trzema podstawowymi funkcjami Kościoła; wykluczenie jednej z nich byłoby zubożeniem posłannictwa Kościoła – te prawdy z encykliki Benedykta XVI przypomniał w swoim wykładzie abp Paul Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Biskupi proszą, aby zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, jakie objawiło się w Tygodniu Miłosierdzia oraz Dniu Papieskim, przedłużyło się na rozpoczynający się Tydzień Misyjny i dotyczyło tych, którzy żyją i pracują w krajach misyjnych. Wtedy zrealizuje się hasło tegorocznego Tygodnia Misyjnego „Miłość – duszą misji”.

4. Biskupi przypominają podstawowe zasady przyjętego w sierpniu w Częstochowie „Memoriału Episkopatu Polski w sprawie współpracy niektórych duchownych z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989”. Kościół w Polsce nie dopomina się żadnych przywilejów w kwestiach tzw. lustracji, żąda jednak respektowania zagwarantowanej Konstytucją i Konkordatem autonomii. Jej wyrazem są działania przewidziane we wspomnianym Memoriale. W tym duchu Konferencja Episkopatu powołała Komisję Historyczną, która we współpracy z istniejącymi komisjami diecezjalnymi będzie badała historię prześladowania Kościoła w powojennej Polsce. Warto przypomnieć, że zanim powstała jakakolwiek zorganizowana opozycja w kraju, Kościół jako jedyny przez dziesiątki lat bronił godności człowieka i narodu. Z tego powodu był najbardziej prześladowaną i atakowaną instytucją. W dzisiejszym suwerennym i demokratycznym kraju trzeba pamiętać, że działania przestępczej machiny tajnych służb komunistycznego państwa do roku 1989 zmuszały przez szantaż i groźby do współpracy niektórych świeckich i duchownych. Dopiero w takim kontekście wolno rozpatrywać pojedyncze przypadki zwerbowanych do współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa. Kościół nie może się zgodzić na sytuację, kiedy poza wszelkimi procedurami prawnymi, poprzez publiczne oskarżenia i ferowanie wyroków bez prawa do obrony i wyjaśnienia, narusza się ludzką godność osób pomawianych. Biskupi w ten sposób rozumieją stanowisko wyrażone w komunikacie Kościoła krakowskiego z dn. 17 października br. i solidaryzują się z wszystkimi osobami pokrzywdzonymi przez tzw. dziką lustrację. Powołana Komisja Historyczna będzie wspomagać pokrzywdzonych w dochodzeniu do prawdy.

5. Wdzięczni Bożej Opatrzności, biskupi wspominają wydarzenia Października 1956 roku, kiedy więziony przez trzy lata przez komunistyczne władze kard. Stefan Wyszyński odzyskał wolność, a inni biskupi uwięzieni lub wypędzeni z diecezji (biskup kielecki Czesław Kaczmarek, biskupi Antoni Baraniak i Lucjan Bernacki z Gniezna, biskup katowicki Stanisław Adamski i jego biskupi pomocniczy Herbert Bednorz i Juliusz Bieniek, administrator w Krakowie abp Eugeniusz Baziak i krakowski biskup pomocniczy Stanisław Rospond) mogli do nich wrócić. Biskupi Ziem Zachodnich i Północnych dopiero po Październiku mogli objąć swoje funkcje powierzone im przez Stolicę Apostolską. W 50. rocznicę tych wydarzeń Episkopat Polski jednoczy się w modlitwie za Ojczyznę, a także o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia i męczennika czasów komunistycznych Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
Episkopat Polski wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za orędzie do Narodu w 28. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II i prosi o dalszą modlitwę w intencji Jego wyniesienia na ołtarze. Trwa miesiąc październik; zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w rodzinach, wspólnotach i parafiach w kraju i zagranicą. Biskupi wszystkim Rodakom błogosławią w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 337. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 19 października 2006 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.