Drukuj Powrót do artykułu

Msza papieska na Błoniach – przewodnik

03 sierpnia 2002 | 17:57 | im //ad Ⓒ Ⓟ

Co się będzie po kolei działo podczas Mszy celebrowanej przez Ojca Świętego na krakowskich Błoniach? – Prezentujemy praktyczny i szczegółowy przewodnik dla każdego pielgrzyma.

Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem Papieża na Błoniach odbędzie się 18 sierpnia będzie jego największym spotkaniem z rodakami podczas tegorocznej pielgrzymki do Polski. Organizatorzy spodziewają się kilku milionów wiernych. W trakcie Mszy Papież ogłosi błogosławionymi cztery osoby: ks. Jana Balickiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w latach 1929-1935, jezuitę o. Jana Beyzyma -„posługacza trędowatych”, serafitkę s. Sancję Janinę Szymkowiak oraz arcybiskupa Warszawy z czasów powstania styczniowego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

*Beatyfikacja*
Mszy św. *rozpocznie się o godz. 10.00*. Koncelebrować ją będzie ponad *150 biskupów*: 100 z Polski i z 50 z zagranicy. Gdy koncelebransi zajmą miejsca przy ołtarzu, na górę wjedzie windą Papież. W tym czasie wierni i chór śpiewać będą pieśni „Pod Twą obronę” oraz „Gaude Mater Polonia” i „Kochajmy Pana”. *Chór* składać się na z sześciu krakowskich chórów, scholi Ruchu Światło-Życie i dwóch orkiestr wojskowych. W sumie na krakowskich Błoniach wystąpi 400 śpiewaków i 100 instrumentalistów. Pieśni będą proste, w większości dobrze znane, by każdy uczestnik liturgii mógł się przyłączyć.
Ojciec Święty pozdrowi zgromadzonych wiernych, a następnie kard. Franciszek Macharski przywita Jana Pawła II. Po pozdrowieniu wierni odmówią akt pokutny, a potem rozpocznie się obrzęd beatyfikacji. Kard. Józef Glemp w imieniu swoim i trzech biskupów ordynariuszy diecezji, z których pochodzą beatyfikowani, *poprosi Ojca Świętego o wyniesienie ich na ołtarze*. Następnie każdy z biskupów w obecności postulatora odczyta krótką sylwetkę nowego błogosławionego. Sylwetkę abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odczyta kard. Józef Glemp arcybiskup metropolita warszawski; ks. Jana Wojciecha Balickiego abp Józef Michalik metropolita przemyski; o. Jana Beyzyma jezuity kard. Franciszek Macharski metropolita krakowski; sylwetkę s. Sancji Szymkowiak odczyta abp Stanisław Gądecki metropolita poznański. Następnie Papież *wypowie uroczystą formułę* ogłoszenia nowych błogosławionych i poda daty ich liturgicznych wspomnień. Zazwyczaj jest to data śmierci błogosławionego.
Z chwilą ogłoszenia Sług Bożych błogosławionymi zostaną *odsłonięte ich obrazy*, umieszczone po prawej stronie ołtarza. W tym czasie do ołtarza ruszy procesja z relikwiami błogosławionych. W czterech delegacjach znajdą się też *cudownie uzdrowieni* za pośrednictwem nowych błogosławionych oraz siostry Rodziny Maryi, których założycielem był abp Feliński, siostry serafitki, ponieważ z tego zgromadzenia pochodziła s. Sancja, członkowie wspólnot związanych z jezuitami, bo do tego zakonu należał o. Beyzym oraz delegacja z archidiecezji przemyskiej, z której pochodził ks. Balicki. Nieść będą relikwiarze, świece oraz kwiaty, które złożą przed ołtarzem. W tym czasie wierni śpiewać będą pierwszą antyfonę ku czci błogosławionych. *Refren „Ufam Tobie”*, który jest swoistym hymnem sanktuarium Bożego Miłosierdzia, będzie aktem łączności z Łagiewnikami. Po zakończeniu śpiewu biskupi podziękują Ojcu Świętemu za beatyfikacje i podejdą wraz z postulatorami procesu beatyfikacyjnego do Papieża, który przekaże im znak pokoju. Kantor zaintonuje „Chwała na wysokości Bogu”, następnie Papież odmówi Modlitwę Dnia.

*Liturgia Słowa*
Wierni wysłuchają pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza, w którym mowa jest o powszechności zbawienia (*Iz 56, 1. 6-7*). Następnie kantor zaśpiewa Psalm responsoryjny [*Ps 67 (66)*] z refrenem, który powtarzają z nim wierni: „Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże”. Czytanie drugie (*Rz 11, 13-15.29-32*) z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian dotyczyć będzie miłosierdzia, które Bóg okazuje nieposłusznym. Po czym chór zaśpiewa „Alleluja”, a kantor werset przed Ewangelią „Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać” (*J 14, 23*). Następnie diakon przeczyta fragment Ewangelii o przykazaniu miłości (*J 15, 9-17*). Po Ewangelii chór razem z wiernymi zaśpiewa „Alleluja”, następnie Ojciec Święty wygłosi homilię.
Po homilii kard. Macharski zaprosi wiernych do odmówienia *”Wyznania wiary”*. Lektorzy odczytają Modlitwę Powszechną: o to, by wszyscy ochrzczeni dążyli do świętości, o sprawiedliwość i pokój na ziemi, za rodziny, za bezrobotnych, bezdomnych, chorych i samotnych, za młodzież, dzieci. Przy każdej prośbie wierni wypowiedzą: „Wysłuchaj nas, Panie”. Na koniec wszyscy odmówią dziękczynienie za beatyfikację oraz prośbę o dar naśladowania życia nowych błogosławionych. Modlitwę powszechną zakończy Ojciec Święty.

*Liturgia Eucharystyczna*
Do ołtarza podejdą wierni z darami. W procesji weźmie udział *siedem delegacji*. Pierwsza z nich to rodzina wielodzietna: siedmioro rodzeństwa, rodzice i mąż jednej z córek. Rodzice wraz z dziećmi nieść będą chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Dary te mają symbolizować również wszystkie problemy dzisiejszego świata, a wśród nich radości i troski życia rodzinnego, wdzięczność za dar życia i trud wychowania młodego pokolenia.
Druga delegacja to stypendyści fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: *chłopak i dziewczyna*. Fundacja pomaga obecnie ponad tysiącu stypendystom, wywodzącym się spośród uzdolnionych gimnazjalistów z ubogich wiejskich regionów Polski. Ich przedstawiciele nieść będą symboliczny dar wdzięczności ze strony młodych ludzi, którzy skorzystali ze stypendium: rysunki i deklaracje modlitwy.
Jako trzeci w kolejności iść będą przedstawiciele ponad 100 działających w Polsce ogólnopolskich *ruchów i stowarzyszeń*. Przedstawicielka Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie nieść będzie księgę zawierającą świadectwa licznych oaz modlitwy o pokój na świecie, będących odpowiedzią na apel skierowany przez Ojca Świętego w Asyżu. Przedstawiciel Akcji Katolickiej zaniesie przed ołtarz ozdobny Ewangeliarz inkrustowany bursztynem, dar dla Kościołów misyjnych i znak misyjnego zaangażowania wspólnoty.
Następna delegacja to reprezentanci grup społecznych, polskiej wsi oraz polskich robotników i bezrobotnych. *Pani Marianna Popiełuszko*, matka sługi Bożego ks. Jerzego, poniesie monstrancję, której elementem będą także kłosy zboża. Robotnik z huty im. Tadeusz Sędzimira nieść będzie pomniejszoną kopię mogilskiego krzyża jako znak trudu wszystkich pracujących, a także wyraz ciężaru i nadziei jakie dźwigają *bezrobotni*.
W procesji z darami iść będą także przedstawiciele *katolików spoza granic Polski*. Katolicy wietnamscy mają nieść obraz Matki Bożej z La Vang – wykonany techniką charakterystyczną dla Azji z masy perłowej i laki. La Vang jest narodowym sanktuarium Wietnamu. Rektor kościoła św. Katarzyny w Petersburgu, w którym jako wikary pracował arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, poniesie do ołtarza klucz od tego kościoła. Klucz, symbol otwierania drzwi, jest znakiem modlitwy katolików mieszkających w Rosji o przyjazd Ojca Świętego do tego kraju.
Następna delegacja *przedstawicieli nauki i wydawnictw* katolickich złoży na ręce Ojca Świętego księgę, zawierającą nowe tłumaczenie dokumentów Soboru Watykańskiego II z dziękczynieniem za dotychczasowego owoce soborowej odnowy, a także z modlitwą, aby nieustannie wzrastało w Kościele zrozumienie i wprowadzanie w życie nauki Soboru. *O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec* OP nieść będzie natomiast pierwszą Powszechną Encyklopedię Filozofii.
Ostatnia delegacja to przedstawiciele wspólnot związanych z nowymi błogosławionymi, a więc abp. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, ks. Janem Balickim, o. Janem Beyzymem, s. Sancją Szymkowiak. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi ofiarują *50 ornatów, 50 alb*, a także kielich i puszkę. Archidiecezja przemyska przyniesie dar pieniężny na konfesjonał w kościele Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz kielich mszalny. Wspólnota ojców jezuitów zaniesie w darze ornat wykonany na podobieństwo ornatu, w którym sprawował Eucharystię ojciec Jan Beyzym. Siostry Serafitki ofiarują trzy haftowane ornaty oraz 30 kompletów bielizny kielichowej.
Po zakończeniu procesji z darami Ojciec Święty podejdzie do ołtarza, weźmie patenę z chlebem i odmówi modlitwę. Chór i wierni zaśpiewają „Czego chcesz od nas Panie?”. Nastąpi modlitwa eucharystyczna, a potem obrzęd Komunii Świętej.
Organizatorzy spotkania na Błoniach postarali się, by przed Eucharystią wierni mogli przystąpić do *sakramentu spowiedzi*. Do tej posługi zgłosiło się prawie *pół tysiąca kapłanów*. Do rozdawania Komunii Świętej zgłosiło się na razie 1,8 tys. kapłanów, diakonów i akolitów, ale organizatorzy liczą, że do 18 sierpnia zbierze się ich ok. 2 tys., tyle też przygotowano naczyń. Na wiernych czeka też ok. pół miliona komunikantów. Wyznaczono 6 miejsc, skąd wyruszą szafarze rozdający Komunię świętą: przy ołtarzu, przy trzech kaplicach rozmieszczonych na poboczu Błoń, w kościele sióstr sercanek oraz pod Kopcem Kościuszki, skąd widać Błonia i gdzie zwykle gromadzą się wierni, by uczestniczyć we Mszy św. z Papieżem. *Ojciec Święty rozda Komunię Świętą* prawdopodobnie ponad 30 osobom: dzieciom pierwszokomunijnym, ministrantom, Dzieciom Maryi, młodzieży bierzmowanej w tym roku i dorosłym z różnych wspólnot. W czasie przyjmowania Komunii Świętej śpiewane będą pieśni „Bądźże pozdrowiona Hostio Żywa”, „U drzwi Twoich stoję Panie” i „Ciebie Boga wysławiamy”.
Po obrzędzie zakończenia Komunii Świętej przemówi Ojciec Święty, a następnie *poprowadzi modlitwę „Anioł Pański”*, po czym pobłogosławi wiernych. Na pieśni rozesłania organizatorzy wybrali: „Boże coś Polskę”, „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”, „Ty wyzwoliłeś nas Panie” i „Laudate Dominum”.
W pobliżu ołtarza rozmieszczone będą namioty medyczne.
Po Mszy św. na Błoniach Ojciec Święty podejmie obiadem wszystkich biskupów biorących udział w Eucharystii.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.