Drukuj Powrót do artykułu

Plany Kościoła na rok 2012

23 marca 2011 | 08:01 | im, lk, mp / ju. Ⓒ Ⓟ

Dyrektorzy wydziałów duszpasterskich, duszpasterze krajowi i delegaci różnych środowisk obradowali 21 i 22 marca w Warszawie nad programem roku duszpasterskiego 2011-2012.

Rozpocznie się on 27 listopada br., w pierwszą niedzielę Adwentu, a przebiegać będzie pod hasłem: „Kościół naszym domem”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Episkopatu ds. Duszpasterstwa z jej przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim.

Obecnie Kościół w Polsce realizuje trzyletni program duszpasterski „Kościół domem i szkołą komunii”. Pierwszy z nich „W komunii z Bogiem” przeżywany jest obecnie, kolejny rozpocznie się 27 listopada, a trzeci – „Być solą ziemi” – zaplanowano na lata 2012-13.

Obradom przewodniczył abp Gądecki, który zreferował uczestnikom spotkania wnioski ze styczniowych prac Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa. Przypomniał, że obecnie społeczeństwo polskie przeżywa kryzys rodziny, kolejne pokolenia mają lepszą sytuację materialną, ale brakuje im obecności rodziców, szczególnie ojców. Odbija się to na religijności młodzieży, która nie potrafi pojąć czym jest ojcostwo Boże.

Nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się 27 listopada br., ma przyczynić się do większego zaangażowania świeckich w życie Kościoła, parafii, kształtowanie większej odpowiedzialności. Istotnym celem programu jest rozbudzenie struktur komunijnych, czyli Rad Duszpasterskich, Rad Ekonomicznych a także Rad Społecznych przy biskupie diecezji. Takich Rad jest w całym kraju wiele, jednak ich istnienie – jak podkreślił abp Gądecki – nie przekłada się dostatecznie na realny wpływ na życie parafii.

„Kościół naszym domem”

O szczegółach programu roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem” mówił ks. dr Szymon Stułkowski. Podkreślił, że celem programu jest pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła, umocnienie ducha ekumenizmu, pomoc w odnalezienia własnego miejsca w Kościele, zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz odnawianie i budowanie struktur komunijnych.

Program szczególny nacisk kładzie na pobożność maryjną, pokazanie Matki Bożej jako na wzór komunii z Bogiem i komunii z ludźmi. Troska duszpasterzy obejmować będzie też powołania, charyzmaty i ducha służby w Kościele oraz miłość jako zasadę życia w nim.

Ks. Stułkowski wskazał też na 3 priorytety – umacnianie struktur komunijnych, czyli rozwijanie Rad Kapłańskich, diecezjalnych Rad Duszpasterskich oraz tworzenie Rad Społecznych przy biskupie diecezji; umacnianie struktur komunijnych w parafiach, ożywianie ruchów i stowarzyszeń; budowanie więzi braterskich między kapłanami oraz więzi w rodzinach.

Szczególną troską objęte będą rodziny wielodzietne, wsparcie ich i zachęta do modlitwy, która powinna być obecna w każdej rodzinie.

Struktury komunijne w Kościele – jak je ożywić?

Abp Gądecki podkreślił, że istotą programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2011/2012 jest zatrzymanie się na sprawie struktur komunijnych w Kościele. Dodał, że jest to istotne rozszerzenie programu na rok obecny, gdy myślimy o zakorzenieniu w Bogu. Ożywienie struktur komunijnych, czyli różnego rodzaju rad skupiających także świeckich, ma doprowadzić do stanu, kiedy wierni będą się czuli „bardziej zadomowieni w Kościele, a sam Kościół stanie się bardziej udomowiony – czyli taki, który bardziej prezentuje się jako dom niż instytucja. Nie tylko w sensie uczuciowym, ale w znacznie głębszym sensie eklezjalnym”.

Istotny impuls ku rozwojowi tego rodzaju struktur dał Sobór Watykański II i jego wizja Kościoła jako wspólnoty. Znalazło to wyraz m.in. w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Budowanie tego rodzaju „struktur komunijnych” ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła na zasadzie większej partycypacji poszczególnych jego członków.

Referat o formacji członków parafialnych rad duszpasterskich wygłosili ks. dr Krystian Piechaczek z Gliwic i ks. Waldemar Musioł z Opola. Ks. Musioł poinformował, że w diecezji opolskiej
duszpasterskie rady parafialne wybierane są w wyborach, jakie odbywają się w każdej parafii. 2/3 członków rady pochodzi z demokratycznych wyborów, a 1/3 mianuje proboszcz, który – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – zawsze jest przewodniczącym rady. W diecezji opolskiej nie istnieją odrębne rady ekonomiczne, natomiast w skład rady duszpasterskie wchodzi zespół ds. ekonomicznych.

W sumie, do rad parafialnych w tej diecezji należy 6 tys. osób, co – jak podkreślił prelegent – stanowi bardzo istotny, a dotąd nie w pełni wykorzystany potencjał. Dotąd ludzie ci zajmowali się głównie organizowaniem remontów świątyń, bądź innych prac porządkowo-budowlanych, teraz pragnie się ich włączyć do pomocy w pracy duszpasterskiej na terenie parafii.

Diecezja opolska przywiązuje dużą wagę do właściwego przygotowania i formacji członków rad parafialnych. Realizowane jest to na specjalnych spotkaniach, odbywających się w domach rekolekcyjnych i sanktuariach, na które 2 razy w roku zapraszani są członkowie rad z danego dekanatu. Program szkolenia obejmuje przede wszystkim podstawy eklezjologii, promocję wizji Kościoła jako wspólnoty, rolę laikatu w procesie ewangelizacji i zasady współpracy duchownych i świeckich.

Rady społeczne

By wspomóc istniejące struktury komunijne w ramach naszego Kościoła i zainspirować powstawanie kolejnych na jesieni 2012 r. ma odbyć się I Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich w Warszawie pod hasłem: „Rozeznanie – Dialog – Współpraca”. Po raz pierwszy na dwudniowych obradach spotkają się przedstawiciele: duchowni i świeccy, z Diecezjalnych Rad Duszpasterskich ze wszystkich polskich diecezji. Organizatorem spotkania będzie Komisja Episkopatu ds. Duszpasterstwa wraz ze Stowarzyszeniem Pastoralistów.

Abp Gądecki przypomniał także, że jak dotąd istnieją w Polsce tylko 3 Rady Społeczne przy biskupie diecezjalnym. Ich celem jest opracowywanie opinii na temat wydarzeń społecznych, zagadnienia poszanowania godności ludzkiej, w łączności z biskupem, a następnie rozpowszechnianie ich. Chodzi o takie zagadnienia jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, prawa człowieka, małżeństwo i rodzina, życie gospodarcze, społeczno-polityczne i kulturalne. Rady Społeczne składają się wyłącznie z osób świeckich. Abp Gądecki przestrzegł jednocześnie przed mieszaniem się Rad w sprawy polityczne. Nie może być członkiem Rady ktoś, kto ma mandat poselski czy senatorski, by unikać podejrzeń o partyjność.

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Abp Stanisław Gądecki zapowiedział, że niebawem zostanie utworzony Zespół ds. Nowej Ewangelizacji, który funkcjonować będzie w ramach Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa.

Decyzja o utworzeniu Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w ramach Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa podjęta została przez Konferencję Episkopatu Polski na 354. zebraniu plenarnym, jakie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Zakopanem. Decyzja ta została podjęta w ślad za utworzeniem przez Ojca Świętego Benedykta w ramach struktur Stolicy Apostolskiej odrębnej Rady ds. Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Powstała ona we wrześniu 2010 r., a jej przewodniczącym został abp Rino Fisichella.

Zadania watykańskiej Rady ds. Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji precyzuje List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), opublikowany 12 października 2010 r. Benedykt XVI zauważa w nim, iż „Dzisiaj nowa ewangelizacja musi się zmierzyć ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią”.

W łonie polskiego Episkopatu rozważana była możliwość utworzenia – wzorem Stolicy Apostolskiej – odrębnej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Jednak zwyciężyła koncepcja powiązania jej (jako specjalnego zespołu) z Komisją ds. Duszpasterstwa, gdyż gremium to pracuje nad programem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, biorąc pod uwagę aktualne wyzwania ewangelizacyjne. Przewodniczy jej abp Gądecki.

Mówiąc o planach powołania Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, abp Gądecki wyjaśnił, że zajmować się on będzie tymi polami ewangelizacji w Polsce, które nie są objęte przez duszpasterstwo tradycyjne. Wyjaśnił, że chodzić będzie o znalezienie właściwych metod ewangelizacji i sposobów dotarcia do osób obojętnych religijnie bądź niewierzących, którzy w Polsce stanowią już faktycznie większość.

W parafiach praktykuje systematycznie nieco ponad 40 proc. Polaków, a niemal 60 proc. społeczeństwa stanowią ludzie obojętni lub wrogo nastawieni do Kościoła. „Tak więc 60 proc. naszego społeczeństwa pozostaje przedmiotem nowej ewangelizacji” – skonstatował. „Trzeba się poważnie zastanowić, jak podejść do tych środowisk, jak je poruszyć wewnętrznie, tak aby łaska Boża miała dostęp do tych ludzi” – dodał.

Abp Gądecki skierował prośbę do obecnych na spotkaniu dyrektorów kurialnych wydziałów duszpasterskich o zgłaszanie kandydatur do wspomnianego zespołu. Winni być to zarówno kapłani, zakonnicy, jak i świeccy. Powinni mieć doświadczenie w nowych, nietradycyjnych rodzajach duszpasterstwa, adresowanego do ludzi, którzy są obojętni bądź odeszli od Kościoła. Spośród zgłoszonych kandydatur Konferencja Episkopatu ustali skład Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji na swym najbliższym, czerwcowym zebraniu plenarnym.

Rodziny wielodzietne i pomoc starszym

Irena Bylicka ze Związku Dużych Rodzin „3+” tłumaczyła potrzebę częstszego mówienia przez duszpasterzy o sytuacji rodzin wielodzietnych. Argumentowała, że konieczne jest zwłaszcza wyjaśnianie, że nie są to rodziny dotknięte zachowaniami patologicznymi, jak to stereotypowo jest przedstawiane w mediach.

Zdaniem Bylickiej, parafia to jedyne miejsce, gdzie znane są problemy i perspektywy dużych rodzin. Wie o nich proboszcz, przychodzący z wizytą duszpasterską. Postulowała zwiększenie liczby wieczornych Mszy św. dla matek i ojców wychowujących kilkoro dzieci. – Wieczorem dzieci śpią lub pozostają pod opieką starszego rodzeństwa, dopiero wtedy rodzice mogą przyjść do kościoła – tłumaczyła.

Prelegentka zachęcała do tego, by Kościół zaangażował się w promocję tzw. karty dużej rodziny, która uprawnia m.in. do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej oraz zniżek na wstępy do kin lub muzeów. Takie korzystne dla dużych rodzin rozwiązanie wprowadzono już m.in. w Gdańsku i Grodzisku Mazowieckim.

Z kolei ks. dr Piotr Krakowiak, duszpasterz ruchu hospicyjnego, apelował o tworzenie parafialnych struktur tego ruchu celem pomocy osobom starszym, znajdującym się w bardzo trudnym stanie i wymagającym szczególnej troski. Wyjaśniał, że doskonała okazją ku temu jest przeżywany obecnie w Europie rok wolontariatu. Przypomniał, że w Polsce tylko 4 proc. osób starszych ma szanse na objęcie opieką paliatywno-hospicyjna. Polska znajduje pod tym względem na samym ogonie Europy, gorsza sytuacja jest tylko w Rumunii.

Duszpasterstwo na EURO 2012

Katechezy dla młodzieży o etycznej stronie uprawiania sportu i kibicowania, historie wierzących piłkarzy oraz Msze św. i nabożeństwa w kaplicach międzywyznaniowych przy stadionach – przygotowuje Kościół w Polsce we współpracy z innymi Kościołami chrześcijańskimi przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które odbędą się w czerwcu 2012 r. w Polsce i na Ukrainie. Do rozpoczęcia igrzysk pozostały jeszcze 444 dni.

O przygotowaniach duszpasterskich do Euro 2012 mówił ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców. Podkreślił, że do Polski przybędzie wówczas ponad milion kibiców z wielu krajów, których należy objąć opieką duszpasterską.

W celu koordynacji działań na tym polu utworzony został ogólnopolski komitet przygotowań do Euro 2012. Na jego czele stanął bp Marian Florczyk, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców. Tworzą go wszyscy diecezjalni duszpasterze sportowców z tych diecezji, w których rozegrane zostaną mecze, a także m.in. członkowie Stowarzyszenia „Parafiada” i Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

Komitet przygotowuje 10 katechez, które skierowane będą do młodzieży: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Ich tematyka będzie nawiązywać do promowania etycznego kibicowania, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, roli sportu jako integracji między ludźmi i pozytywnego wpływu gwiazd futbolu na życie młodzieży.

Znane są już tytuły katechez: „Sport i rekreacja w ujęciu biblijnym”, „Sportowcy świadkami wiary”, „Rola kibiców w zmaganiach sportowców”, „Rola sportu w rozwoju osobowościowym człowieka”, „Sport łączy ludzi”, „Boży doping”, „Dobry chrześcijanin, wzorowy kibic i sportowiec”, „Sport w życiu chrześcijanina”, „Wzajemne zależności religii i sportu”, „Czy sportowiec może zostać świętym?”.

Teksty będą niebawem dostępne na stronie krajowego duszpasterstwa sportowców: www.sport.episkopat.pl. Witryna będzie też informować o kolejnych inicjatywach związanych z przygotowaniami Kościoła w Polsce do Euro 2012. Inicjatywach duszpasterskich towarzyszącym EURO 2012 informować będą też w różnych językach strony UEFA.

Krajowy Duszpasterz Sportowców zaapelował, aby w diecezjach bądź w parafiach organizowane były lokalne duszpasterskie przygotowania do EURO 2012, do których pomocą mogą być wskazane katechezy i materiały.

Ogólnopolski komitet przygotowań do EURO 2012 współpracuje też ze spółką PL2012, koordynującą wszystkie przedsięwzięcia związane z przygotowaniami do przyszłorocznej imprezy. Na stronie internetowej www.2012.org.pl przed mistrzostwami zostanie opublikowany terminarz i miejsca odprawiania Mszy św. i nabożeństw, także w innych językach narodowych. – To jednak uzależnione jest od ustalenia, którzy kibice trafią do poszczególnych miast. Wszystko będzie wiadomo po losowaniu grup w listopadzie br. – poinformował ks. Pleń.

Na wzór wydanego przez Niemieckie Towarzystwo Biblijne Nowego Testamentu dla sportowców, podobną inicjatywę planuje także Kościół w Polsce. Poza tekstami Pisma Świętego książka zawierała materiały prezentujące znanych sportowców różnych dyscyplin, członków niemieckiej reprezentacji olimpijskiej oraz wywiady z niektórymi z nich. – Chcemy wydać podobną publikację w postaci informatora, ale wzbogacić ją o historie wierzących piłkarzy – zapowiedział ks. Pleń. Ukaże się także płyta DVD pt. „Zwycięzcy” o karierach słynnych futbolistów wraz z ich świadectwami życia w wierze oraz modlitewny przewodnik dla kibiców. Płyta ta zostanie dołączona także do książkowego wydania programu duszpasterskiego w Polsce na lata 2011/2012.

W maju 2012 r. Episkopat Polski opublikuje list pasterski przed mistrzostwami Europy. Księża będą ponadto zachęcani do poruszania tematyki sportowej w homiliach, w miesiącach poprzedzających Euro 2012. Tematykę duszpasterskich przygotowań do imprezy ma też poruszyć jeden z programów TVP.

Jak poinformował ks. Pleń, przy wszystkich stadionach goszczących uczestników Euro2012 powstaną międzywyznaniowe kaplice. Otwarcie kaplicy na powstającym w Warszawie Stadionie Narodowym planowane jest w lipcu br. Kaplica ta będzie mieć 260 metrów kwadratowych. Ks. Pleń dodał, że zainteresowanie tą kaplica jest tak duże, że choć jeszcze ona nie istnieje, to zgłaszają się liczne pary, chcące ustalić datę przyszłego ślubu właśnie tam. Podobne kaplice zostaną otwarte przy stadionach w Gdańsku (31 metrów kwadratowych) i we Wrocławiu (16 metrów kwadratowych). Kaplice będą dostępne dla wiernych różnych wyznań.

Ruch adoracyjny

Ks. Stanisław Szczepaniec z Krakowa przybliżył jedną z propozycji duchowego przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II. Miałoby nią być tworzenie w parafiach wspólnot adoracyjnych – ruchu modlitewnego, inspirowanego życiem i nauczaniem Papieża-Polaka, zainicjowanym przez krakowskie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Ruch „Adoremus” tworzą osoby, które przychodzą systematycznie na adorację Najświętszego Sakramentu w parafiach i sanktuariach. Członkiem nieformalnej wspólnoty może zostać każdy, niezależnie od wieku, kto podejmie dwa zobowiązania. Będzie się troszczył o rozwój swojej modlitwy m.in. przez odpowiednią lekturę, korzystanie z mediów katolickich, udział w ruchach religijnych oraz będzie adorował Chrystusa przynajmniej 15 minut w tygodniu w dowolnym czasie i miejscu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

W tym celu – argumentował ks. Szczepaniec – kościoły powinny być otwarte dłużej, gdyż wielu wiernych przez większość dnia pracuje, mając czas na modlitwę tylko wieczorem. „Nowa ewangelizacja nie będzie bardziej dynamiczna bez nowej jakości modlitwy. Inspirujmy się nie tylko tym, co Jan Paweł II mówił i jak nauczał, ale także jak się modlił, a czynił to żarliwie, tworząc z modlitwy osobistą rozmowę z Jezusem” – tłumaczył ks. Szczepaniec.

Do włączenia we wspólnoty będą zachęcać m.in. modlitewniki dla dzieci i dorosłych, zawierające propozycję „nowenny adoracyjnej”. – Tak sformułowana propozycja jest czymś więcej niż akcją duszpasterską przed beatyfikacją. Jest ona szansą ożywienia ruchu modlitewnego, który w centrum stawia adorację Najświętszego Sakramentu, a w którym Benedykt XVI widzi „wiosnę eucharystyczną” – dodał duszpasterz.

Świętowanie niedzieli

Ważnym elementem duszpasterskiej troski jest także właściwe świętowanie niedzieli, która powinna być dniem wolnym od pracy. Komisja Duszpasterska postuluje stworzenie szerokiej akcji społecznej na rzecz wolnej niedzieli, w której powinny wziąć udział ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz – jak dodał abp Gądecki – związki zawodowe.

Społeczny ruch świętowania niedzieli jako formę zaangażowania świeckich różnych profesji – od parafian po samorządowców – przedstawił ks. dr Bogusław Wolański, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii legnickiej.

Ruch jako nieformalna inicjatywa różnych środowisk na rzecz obrony świętości niedzieli powstał w diecezji legnickiej w ub.r. Tworzą go m.in. związkowcy NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego, katolickie stowarzyszenia, duszpasterstwo ludzi pracy, pracownicy mediów katolickich. – Uznaliśmy, że musimy się wypowiedzieć jednym głosem jako grupa ludzi, indywidualnie nie mielibyśmy szans na mówienie, jak ważne dla wielu ludzi jest spędzenie tego dnia z rodziną lub przyjaciółmi, a nie w pracy – mówił ks. Wolański.

Zaznaczył, że od początku ruch mieli tworzyć głównie świeccy. – Inaczej pojawiłyby się antyklerykalne zarzuty, że to inicjatywa księży, którzy chcą przenosić ludzi z hipermarketów do kościołów, by wyciągnąć od nich pieniądze – powiedział.

Inicjatywa ma być też wolna od wpływów politycznych. – Nie będziemy organizować głośnych protestów przed hipermarketami, o świętowaniu niedzieli chcemy mówić pozytywnie – wyjaśnił duszpasterz.

Formalnie ruch zaczął działać w marcu br. Powstała deklaracja ideowa, inspirowana listem apostolskim Jana Pawła II „Dies domini” o świętowaniu niedzieli. O potrzebie jej spędzania w rodzinnym gronie ruch chce mówić w mediach i na sesjach naukowych. Zorganizowano już akcje plakatowe, planowane jest wysłanie listów otwartych na ten temat do samorządowców, posłów i europarlamentarzystów. Powstał także „dekalog katolika w niedzielę”, opisujący, jak należycie spędzić ten dzień. – Nie walczymy bowiem o dzień wolny, ale dzień święty jako pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, co jest ważne dla każdego chrześcijanina – dodał ks. Wolański.

Laicyzacja na emigracji

Zaledwie 9 proc. Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii chodzi systematycznie do kościoła – poinformował ks. Krzysztof Tyliszczak, sekretarz generalny Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. W ramach najnowszej fali emigracji zarobkowej po 2004 r. do Wielkiej Brytanii i Irlandii wyjechało ponad milion Polaków, z czego obecnie przebywa tam ok. 800 tys. – informuje ks. Tyliszczak, należący do zgromadzenia księży chrystusowców, specjalizującego się w duszpasterstwie polonijnym. Wśród tej grupy w każdą niedzielę chodzi 48–57 tys., co stanowi zaledwie jej 9 proc.

Natomiast 44 proc. żyje w małżeństwach niesakramentalnych. Zdaniem kapłana, stanowi to bardzo poważny problem duszpasterski, ukazujący, że w nowym środowisku dla obecnej fali polskiej emigranci życie religijne nie stanowi wartości analogicznej jak dla wszystkich poprzednich pokoleń emigracji.

Choć zdecydowana większość nowych emigrantów wyjechała na wyspy brytyjskie w poszukiwaniu pracy – ponad 90 proc. – to w formie etatowego zatrudnienia znalazło ją 55 proc. Reszta pracuje na niepełnym etacie bądź dorywczo.

Niepokojące jest – zdaniem kapłana – że zdecydowana większość naszych rodaków pracuje tam jako robotnicy niewykwalifikowani, a zaledwie 5 proc. należy do kadry kierowniczej. Natomiast tylko 1 proc. znalazło pracę jako wysoko kwalifikowani specjaliści.

Tydzień Wychowania w Polsce

Abp Gądecki poinformował, że od 11 do 17 września br. trwać będzie w Polsce pierwszy „Tydzień Wychowania w Polsce” pod hasłem: „Zacznijmy wychowywać!”. Otworzy go list pasterski czytany w pierwszą niedzielę września. Celem Tygodnia jest zwrócenie uwagi na potrzebę wychowywania młodzieży, a nie jedynie przekazywanie im wiedzy oraz pokazanie wychowawczej funkcji Kościoła we współpracy ze szkołą i rodziną.

Na Tydzień złożą się spotkania o charakterze modlitewnym, formacyjnym oraz edukacyjnym. Towarzyszyć temu będą prelekcje dla środowisk wychowawców, nauczycieli i rodziców. Parafie otrzymają specjalne materiały katechetyczne.

Najbliższe Święto Dziękczynienia

Ks. Krzysztof Mindewicz, prezes Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie zaprezentował program tegorocznego, czwartego już Święta Dziękczynienia, które w tym roku będzie mieć charakter wyjątkowy, bowiem związane będzie z podziękowaniem za beatyfikację Jana Pawła II.

W przeddzień Święta Dziękczynienia, 4 czerwca na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej, w godz. 17.00-20.30 odbędzie się Spotkanie Młodych. Z każdej parafii archidiecezji warszawskiej przybędą na nie grupy młodzieży ze swoimi duszpasterzami. Odbędzie się młodzieżowy program ewangelizacyjny poświęcony wartościom, które wnieśli w życie Jan Paweł II i Prymas Stefan Wyszyński.

W Dzień Dziękczynienia, w niedzielę 5 czerwca o godz. 8.00 z Placu Piłsudskiego w kierunku Świątyni Opatrzności Bożej ruszy procesja dziękczynna rodzin, młodzieży i środowisk katolickich. Uroczysty pochód ma dotrzeć na miejsce ok. godz. 12.00. Tam w południe rozpocznie się Msza św. dziękczynna za beatyfikację z uroczystym Aktem Dziękczynienia, której przewodniczyć będzie prawdopodobnie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W godz. 14.00-21.00 na placu przed Świątynią planowane są występy artystów oraz o godz. 15.00 – wypuszczenie baloników z napisem „Dziękuję” do nieba. Do godzin wieczornych możliwe będzie zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków.

Ponadto do rodzin archidiecezji warszawskiej zostanie skierowany specjalny list. Rodziny zostaną w nim zachęcone do rozważania w domach adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II. Zaproponowane zostaną także konkursy plastyczne dla rodzin, związane tematycznie z Janem Pawłem II.

Wcześniej, w dniu beatyfikacji na fasadzie świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie zawiśnie największy na świecie portret Jana Pawła II. Będzie miał wymiary 22 m na 42 m (powierzchnia siatki z portretem przekroczy 1400 m2). Portret nowego błogosławionego będzie składał się z setek tysięcy fotografii Polaków – można je nadsyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.portretjp2.pl. Warunkiem jest wysłanie również smsa pod nr 72551 (koszt: 2 zł netto). Portret ten będzie wyglądał dokładnie tak samo jak wizerunek Jana Pawła II, który zawiśnie na fasadzie rzymskiej bazyliki św. Piotra w dniu beatyfikacji.

Ks. Mindewicz poinformował też, że w dniu Święta Dziękczynienia zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek we wszystkich polskich parafiach na rzecz dalszej budowy Świątyni Opatrzności. W związku z tym każda parafia otrzyma specjalny pakiet materiałów z tym związanych. Zawierać on będzie także Słowo pasterskie kard. Kazimierza Nycza do odczytania w kościele w niedzielę poprzedzająca Święto Dziękczynienia.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.