Drukuj Powrót do artykułu

Pogłębić wiedzę o bierzmowaniu – obradowała Komisja Duszpasterstwa KEP

21 stycznia 2017 | 09:41 | lk, mip, tk / mz Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. pixabay.com

Konieczne jest pogłębienie wiedzy o sakramencie bierzmowania – podkreślano podczas zakończonego w piątek w Warszawie, dwudniowego spotkania Komisji Duszpasterstwa KEP. Wskazywano, że coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu oraz, że panuje bardzo mała świadomość na temat jego znaczenia.

Obrady poświęcono omówieniu nowego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019, który przebiegać będzie pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Natomiast najbliższy rok duszpasterski, 2017/2018 ma upłynąć pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2,38) i koncentrować się na przypomnieniu wiernym znaczenia sakramentu bierzmowania.

„Chcemy zająć się działaniem Ducha Świętego w Kościele, przez Kościół i w każdym ochrzczonym. Będzie to kontynuacja świadomości chrzcielnej – chcielibyśmy, aby każdy ochrzczony i każdy bierzmowany miał świadomość bycia narzędziem działania Ducha Świętego, narzędziem przemiany świata” – powiedział KAI abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

Jak zaznaczył, jest to ważne, „gdyż Duch Święty przychodzi do nas z bogactwem swoich darów, którymi jesteśmy niejako wyposażeni na drogę naszego chrześcijańskiego życia i powinniśmy je dla dobra wspólnoty spożytkować”.

Abp Skworc podkreślił, że w Kościele w Polsce – w tym biskupi i poszczególne wydziały duszpasterskie – bardzo troszczą się o to, żeby bierzmowanie przyjmowane było coraz bardziej świadomie. Jak dodał, odpowiednie przygotowanie powinno dokonywać się najpierw w rodzinie, ale także we wspólnocie parafialnej, w miejscu doświadczania wiary, bo trudno przygotowywać do tego sakramentu jedynie teoretycznie.

„W wielu diecezjach są animatorzy, którzy przygotowują młodych do bierzmowania. Oni potrafią zaświadczyć o przemianie, jakiej w ich życiu dokonał Duch Święty” – zaznaczył abp Skworc w rozmowie z KAI.

Założenia programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 przedstawił ks. dr Krystian Piechaczek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa. Jego temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Tematyka programu skupi się na bierzmowaniu i będzie kontynuacją tematyki chrzcielnej realizowanej w czteroleciu poprzedniego programu (2013-2017).

Dzięki takiemu ukierunkowaniu – tłumaczył ks. dr Piechaczek – program zyskuje walor ciągłości, wskazując na jedność sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz na Eucharystię jako źródło ich ożywiania.

Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu darów Ducha Świętego i możliwości współpracy z nim, natomiast drugi rok – na misji, czyli zadaniach ochrzczonych i bierzmowanych w mocy Bożego Ducha.

Ogólnopolski program duszpasterski powinien wytyczyć ogólną wizję i kierunek działań, ale nie znaczy, że nie powinien zawierać propozycji rozwiązań szczegółowych, na które najbardziej czekają duszpasterze. Dalsze uszczegółowienie powinno dokonać się na poziomie diecezji, a potem – parafii. O to, by włączać w program propozycje do konkretnego wykorzystania w praktyce duszpasterskiej prosił Kościoły lokalne w adhortacji „Evangelii gaudium” papież Franciszek.

Prelegent zaznaczył, że nowy program nie może się ograniczać jedynie do ludzi młodych, którzy przygotowują się obecnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni – zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament mają dopiero otrzymać.

W tym kontekście szansą duszpasterską będzie towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które „zostały im wprawdzie udzielone, ale często pozostają niejako w ukryciu” – niezauważone lub niewykorzystane.

Nowy program duszpasterski ma cztery cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

Cel ewangelizacyjny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

Cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

Cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne (od pracy charytatywnej po życie polityczne) oraz m.in. służba na rzecz wspólnoty parafialnej.

Ks. dr Jan Bartoszek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa przedstawił z kolei tematykę programu duszpasterskiego na rok 2017-2018, któremu towarzyszy tytuł „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”.

„Refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się być potrzebą chwili, zważywszy na fakt, że coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością” – wskazywał prelegent.

Intencją programu nie jest jednak tylko „zainteresowanie” młodzieży tematem bierzmowania. Jest to bowiem sakrament, który „zamarł” w wielu osobach dorosłych. – Dlatego cały wysiłek duszpasterski w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego, udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc darem Zmartwychwstałego, również przynosi z sobą dary – tłumaczył ks. dr Bartoszek.

Cele programu duszpasterskiego na najbliższy rok to: odkrywanie osoby i darów Ducha Świętego, odkrycie własnej tożsamości chrześcijańskiej, ożywienie do bardziej świadomego udziału w życiu sakramentalnym, formowanie do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej oraz odkrycie potencjału misyjnego – osobistego i wspólnotowego.

Priorytetem pastoralnym ma być troska całej wspólnoty parafialnej o przyjmujących sakrament bierzmowania. – Odpowiedzialność za tą grupę spoczywa nie tylko na duszpasterzu, ale na każdym wierzącym parafianinie, choćby przez przykład jego wiary.

Inne priorytety to m.in. pomoc osobom wierzącym w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele, wzmocnienie więzów rodzinnych osób emigrujących za pracą oraz dowartościowanie ludzi działających w ruchach i wspólnotach w parafii.

O założeniach programu na rok 2017/2018 i jego nowej formule, podkreślającej znaczenie katechezy parafialnej i celebracji liturgicznej mówił sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP ks. Roman Chromy.

Przygotowano 5 zeszytów, omawiających zarówno kwestie teologiczne, wskazania praktyczne dla duszpasterzy, konspekty katechetyczne dla poszczególnych grup parafialnych, materiały kaznodziejskie, liturgiczne i dotyczące szczególnie popularnego w Kościele w Polsce kultowi maryjnemu.

Zeszyt katechetyczny ma uwrażliwić duszpasterzy na konieczność prowadzenia w parafii, niezależnie do nauczania religii w szkole, katechezy, która obejmie zarówno młodzież jak i dorosłych – np. rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii, czy bierzmowania oraz przyszłych małżonków. Materiały liturgiczne posłużyć mają natomiast rozwijaniu mało znanych form kultu, zwłaszcza ukierunkowanych na głębsze poznanie Ducha Świętego, np. przez nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, czy nabożeństwo w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

O skutkach sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej mówił bp Wiesław Śmigiel, który podkreślił nierozerwalność bierzmowania z sakramentem chrztu. – Bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu prowadzącym do głębszego zjednoczenia z Chrystusem. Znakiem tej nierozerwalności jest zachowanie przy bierzmowaniu imienia z chrztu oraz, jeżeli jest to możliwe, wybór rodzica chrzestnego na świadka bierzmowania.

Tak jak chrzest jest włączeniem do wspólnoty Kościoła, tak bierzmowanie jest posłaniem i zachętą do apostolatu. – Dlatego tak ważne jest, aby kandydatów do bierzmowania nie tyle przygotowywać do przyjęcia sakramentu, jako celu, ale wprowadzać w żywy Kościół, przez zaangażowanie w życie parafii – wskazał biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Przypomniał również, że przez ten sakrament wierni powołani są do kultu Bożego i służby drugiemu człowiekowi.

Realizacja chryzmatów w Kościele wymaga nieustannej formacji, aby pogłębiać wiedzę i wzrastać w wierze – podkreślił bp Jacek Kiciński. Wrocławski biskup pomocniczy wygłosił referat „Charyzmaty odnawiają Kościół – perspektywy i zagrożenia”.

Zachęcił, by duszpasterstwo jeszcze bardziej otwarło się na charyzmaty. Sposobem na to jest większe angażowanie nowo powstałych zrzeszeń wiernych i współczesnych ruchów kościelnych, proponujących nowe formy pójścia za Chrystusem.

Przestrzegł jednak przed nadmierną autonomią względem kościelnej hierarchii oraz przed hermetyzmem wspólnot. Wskazał również, że niewłaściwa odpowiedź na otrzymane dary charyzmatyczne może przyczynić się do subiektywizmu, wybiórczości i sentymentalizmu.

O duszpasterskich aspektach przyjęcia darów Ducha Świętego mówił natomiast o. dr Jerzy Brusiło z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Franciszkanin zwrócił uwagę na to, że poprawy wymaga przygotowanie do przeżycia sakramentu bierzmowania i jego recepcja.

Wskazał, że młodzi muszą mieć wzór do naśladowania dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego. Jego zdaniem część duszpasterzy nie daje takiego świadectwa, ponieważ charakteryzuje ich zmęczenie i brak gorliwości w pracy z młodzieżą.

– Bierzmowanie jest często traktowane przez młodych instrumentalnie, jako konieczność, bez której nie można otrzymać ślubu lub zostać rodzicem chrzestnym – podkreślił duchowny. Stwierdził, że młodzi odnajdują substytut bierzmowania w neopogańskich zwyczajach i wierzeniach, a także w szaleństwie gier komputerowych.

O. Brusiło zachęcił duszpasterzy do zmiany języka i sposobu przekazu treści dotyczące sakramentu bierzmowania. – Co dziś znaczy otworzyć się na działanie Ducha Świętego? Dziś młodzież tymi terminami nie żyje i ich nie rozumie – stwierdził pastoralista. Pozytywnie ocenił także wykorzystywanie mediów społecznościowych w duszpasterstwie młodych. Wskazał, że Internet powinien dziś być powszechnie wykorzystywany w formacji i liturgii.

Referat o biblijnej nauce o Duchu Świętym do członków Komisji Duszpasterskiej KEP skierował ks. prof. Waldemar Chrostowski. Biblista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że według Listu do Hebrajczyków cała ofiara odkupieńcza Jezusa Chrystusa jest dziełem Ducha. – Gdy dzieciństwo Boże staje się naszym udziałem, to jesteśmy włączeni w działanie Ducha – dusza ludzka staje się mieszkaniem Ducha – podkreślił.

Omówił również sposób mówienia o teologii Ducha Świętego wiernym. – Nie sposób, by o trudnych prawdach wiary mówić w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Nauka o Trójcy Świętej nie jest łatwa – stwierdził ks. Chrostowski. Wskazał też, że najłatwiej duszpasterzom jest mówić o Duchu Świętym w kontekście mówienia o Bogu Ojcu i Synu Bożym, zwłaszcza w związku z chrystologią. – Pogłębienie chrystologii będzie prowadzić do lepszego poznania Ducha Świętego – stwierdził ks. Chrostowski. Zachęcił do gorliwej modlitwy do Ducha Świętego, by pomagał duszpasterzom mówić o Nim.

Wstępne omówienie założeń programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 odbyło się na spotkaniu Komisji i dyrektorów diecezjalnych wydziałów duszpasterskich we wrześniu ub. roku. Podczas rekolekcji na Jasnej Górze w listopadzie ub. roku z powstającym programem zapoznali się biskupi, których poproszono o nadesłanie duszpasterskich uwag. W marcu program duszpasterski na najbliższe lata będzie omawiany na ogólnopolskim spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpasterskich ze wszystkich diecezji.

Wraz z nowym programem duszpasterskim Kościół w Polsce skieruje do diecezji wskazania dotyczące lepszego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Jak dowiedziała się KAI projekt takiego dokumentu opracowuje właśnie Komisja Wychowania KEP. Zostanie on przedstawiony biskupom na marcowym zebraniu plenarnym episkopatu.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Pogłębić wiedzę o bierzmowaniu – obradowała Komisja Duszpasterstwa KEP

20 stycznia 2017 | 16:59 | lk, mip, tk Ⓒ Ⓟ

Konieczne jest pogłębienie wiedzy o sakramencie bierzmowania – podkreślano podczas zakończonego dziś w Warszawie, dwudniowego spotkania Komisji Duszpasterstwa KEP. Wskazywano, że coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu oraz, że panuje bardzo mała świadomość na temat jego znaczenia.

Obrady poświęcono omówieniu nowego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019, który przebiegać będzie pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Natomiast najbliższy rok duszpasterski, 2017/2018 ma upłynąć pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2,38) i koncentrować się na przypomnieniu wiernym znaczenia sakramentu bierzmowania.

„Chcemy zająć się działaniem Ducha Świętego w Kościele, przez Kościół i w każdym ochrzczonym. Będzie to kontynuacja świadomości chrzcielnej – chcielibyśmy, aby każdy ochrzczony i każdy bierzmowany miał świadomość bycia narzędziem działania Ducha Świętego, narzędziem przemiany świata” – powiedział KAI abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

Jak zaznaczył, jest to ważne, „gdyż Duch Święty przychodzi do nas z bogactwem swoich darów, którymi jesteśmy niejako wyposażeni na drogę naszego chrześcijańskiego życia i powinniśmy je dla dobra wspólnoty spożytkować”.

Abp Skworc podkreślił, że w Kościele w Polsce – w tym biskupi i poszczególne wydziały duszpasterskie – bardzo troszczą się o to, żeby bierzmowanie przyjmowane było coraz bardziej świadomie. Jak dodał, odpowiednie przygotowanie powinno dokonywać się najpierw w rodzinie, ale także we wspólnocie parafialnej, w miejscu doświadczania wiary, bo trudno przygotowywać do tego sakramentu jedynie teoretycznie.

„W wielu diecezjach są animatorzy, którzy przygotowują młodych do bierzmowania. Oni potrafią zaświadczyć o przemianie, jakiej w ich życiu dokonał Duch Święty” – zaznaczył abp Skworc w rozmowie z KAI.

Założenia programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 przedstawił ks. dr Krystian Piechaczek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa. Jego temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Tematyka programu skupi się na bierzmowaniu i będzie kontynuacją tematyki chrzcielnej realizowanej w czteroleciu poprzedniego programu (2013-2017).

Dzięki takiemu ukierunkowaniu – tłumaczył ks. dr Piechaczek – program zyskuje walor ciągłości, wskazując na jedność sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz na Eucharystię jako źródło ich ożywiania.

Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu darów Ducha Świętego i możliwości współpracy z nim, natomiast drugi rok – na misji, czyli zadaniach ochrzczonych i bierzmowanych w mocy Bożego Ducha.

Ogólnopolski program duszpasterski powinien wytyczyć ogólną wizję i kierunek działań, ale nie znaczy, że nie powinien zawierać propozycji rozwiązań szczegółowych, na które najbardziej czekają duszpasterze. Dalsze uszczegółowienie powinno dokonać się na poziomie diecezji, a potem – parafii. O to, by włączać w program propozycje do konkretnego wykorzystania w praktyce duszpasterskiej prosił Kościoły lokalne w adhortacji „Evangelii gaudium” papież Franciszek.

Prelegent zaznaczył, że nowy program nie może się ograniczać jedynie do ludzi młodych, którzy przygotowują się obecnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni – zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament mają dopiero otrzymać.

W tym kontekście szansą duszpasterską będzie towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które „zostały im wprawdzie udzielone, ale często pozostają niejako w ukryciu” – niezauważone lub niewykorzystane.

Nowy program duszpasterski ma cztery cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

Cel ewangelizacyjny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

Cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku między chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

Cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne (od pracy charytatywnej po życie polityczne) oraz m.in. służba na rzecz wspólnoty parafialnej.

Ks. dr Jan Bartoszek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa przedstawił z kolei tematykę programu duszpasterskiego na rok 2017-2018, któremu towarzyszy tytuł „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”.

„Refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się być potrzebą chwili, zważywszy na fakt, że coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością” – wskazywał prelegent.

Intencją programu nie jest jednak tylko „zainteresowanie” młodzieży tematem bierzmowania. Jest to bowiem sakrament, który „zamarł” w wielu osobach dorosłych. – Dlatego cały wysiłek duszpasterski w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego, udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc darem Zmartwychwstałego, również przynosi z sobą dary – tłumaczył ks. dr Bartoszek.

Cele programu duszpasterskiego na najbliższy rok to: odkrywanie osoby i darów Ducha Świętego, odkrycie własnej tożsamości chrześcijańskiej, ożywienie do bardziej świadomego udziału w życiu sakramentalnym, formowanie do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej oraz odkrycie potencjału misyjnego – osobistego i wspólnotowego.

Priorytetem pastoralnym ma być troska całej wspólnoty parafialnej o przyjmujących sakrament bierzmowania. – Odpowiedzialność za tą grupę spoczywa nie tylko na duszpasterzu, ale na każdym wierzącym parafianinie, choćby przez przykład jego wiary.

Inne priorytety to m.in. pomoc osobom wierzącym w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele, wzmocnienie więzów rodzinnych osób emigrujących za pracą oraz dowartościowanie ludzi działających w ruchach i wspólnotach w parafii.

O założeniach programu na rok 2017/2018 i jego nowej formule, podkreślającej znaczenie katechezy parafialnej i celebracji liturgicznej mówił sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP ks. Roman Chromy.

Przygotowano 5 zeszytów, omawiających zarówno kwestie teologiczne, wskazania praktyczne dla duszpasterzy, konspekty katechetyczne dla poszczególnych grup parafialnych, materiały kaznodziejskie, liturgiczne i dotyczące szczególnie popularnego w Kościele w Polsce kultowi maryjnemu.

Zeszyt katechetyczny ma uwrażliwić duszpasterzy na konieczność prowadzenia w parafii, niezależnie do nauczania religii w szkole, katechezy, która obejmie zarówno młodzież jak i dorosłych – np. rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii, czy bierzmowania oraz przyszłych małżonków. Materiały liturgiczne posłużyć mają natomiast rozwijaniu mało znanych form kultu, zwłaszcza ukierunkowanych na głębsze poznanie Ducha Świętego, np. przez nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, czy nabożeństwo w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

O skutkach sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej mówił bp Wiesław Śmigiel, który podkreślił nierozerwalność bierzmowania z sakramentem chrztu. – Bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu prowadzącym do głębszego zjednoczenia z Chrystusem. Znakiem tej nierozerwalności jest zachowanie przy bierzmowaniu imienia z chrztu oraz, jeżeli jest to możliwe, wybór rodzica chrzestnego na świadka bierzmowania.

Tak jak chrzest jest włączeniem do wspólnoty Kościoła, tak bierzmowanie jest posłaniem i zachętą do apostolatu. – Dlatego tak ważne jest, aby kandydatów do bierzmowania nie tyle przygotowywać do przyjęcia sakramentu, jako celu, ale wprowadzać w żywy Kościół, przez zaangażowanie w życie parafii – wskazał biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Przypomniał również, że przez ten sakrament wierni powołani są do kultu Bożego i służby drugiemu człowiekowi.

Realizacja chryzmatów w Kościele wymaga nieustannej formacji, aby pogłębiać wiedzę i wzrastać w wierze – podkreślił bp Jacek Kiciński. Wrocławski biskup pomocniczy wygłosił referat „Charyzmaty odnawiają Kościół – perspektywy i zagrożenia”.

Zachęcił, by duszpasterstwo jeszcze bardziej otwarło się na charyzmaty. Sposobem na to jest większe angażowanie nowo powstałych zrzeszeń wiernych i współczesnych ruchów kościelnych, proponujących nowe formy pójścia za Chrystusem.

Przestrzegł jednak przed nadmierną autonomią względem kościelnej hierarchii oraz przed hermetyzmem wspólnot. Wskazał również, że niewłaściwa odpowiedź na otrzymane dary charyzmatyczne może przyczynić się do subiektywizmu, wybiórczości i sentymentalizmu.

O duszpasterskich aspektach przyjęcia darów Ducha Świętego mówił natomiast o. dr Jerzy Brusiło z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Franciszkanin zwrócił uwagę na to, że poprawy wymaga przygotowanie do przeżycia sakramentu bierzmowania i jego recepcja.

Wskazał, że młodzi muszą mieć wzór do naśladowania dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego. Jego zdaniem część duszpasterzy nie daje takiego świadectwa, ponieważ charakteryzuje ich zmęczenie i brak gorliwości w pracy z młodzieżą.

– Bierzmowanie jest często traktowane przez młodych instrumentalnie, jako konieczność, bez której nie można otrzymać ślubu lub zostać rodzicem chrzestnym – podkreślił duchowny. Stwierdził, że młodzi odnajdują substytut bierzmowania w neopogańskich zwyczajach i wierzeniach, a także w szaleństwie gier komputerowych.

O. Brusiło zachęcił duszpasterzy do zmiany języka i sposobu przekazu treści dotyczące sakramentu bierzmowania. – Co dziś znaczy otworzyć się na działanie Ducha Świętego? Dziś młodzież tymi terminami nie żyje i ich nie rozumie – stwierdził pastoralista. Pozytywnie ocenił także wykorzystywanie mediów społecznościowych w duszpasterstwie młodych. Wskazał, że Internet powinien dziś być powszechnie wykorzystywany w formacji i liturgii.

Referat o biblijnej nauce o Duchu Świętym do członków Komisji Duszpasterskiej KEP skierował ks. prof. Waldemar Chrostowski. Biblista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że według Listu do Hebrajczyków cała ofiara odkupieńcza Jezusa Chrystusa jest dziełem Ducha. – Gdy dzieciństwo Boże staje się naszym udziałem, to jesteśmy włączeni w działanie Ducha – dusza ludzka staje się mieszkaniem Ducha – podkreślił.

Omówił również sposób mówienia o teologii Ducha Świętego wiernym. – Nie sposób, by o trudnych prawdach wiary mówić w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Nauka o Trójcy Świętej nie jest łatwa – stwierdził ks. Chrostowski. Wskazał też, że najłatwiej duszpasterzom jest mówić o Duchu Świętym w kontekście mówienia o Bogu Ojcu i Synu Bożym, zwłaszcza w związku z chrystologią. – Pogłębienie chrystologii będzie prowadzić do lepszego poznania Ducha Świętego – stwierdził ks. Chrostowski. Zachęcił do gorliwej modlitwy do Ducha Świętego, by pomagał duszpasterzom mówić o Nim.

Wstępne omówienie założeń programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 odbyło się na spotkaniu Komisji i dyrektorów diecezjalnych wydziałów duszpasterskich we wrześniu ub. roku. Podczas rekolekcji na Jasnej Górze w listopadzie ub. roku z powstającym programem zapoznali się biskupi, których poproszono o nadesłanie duszpasterskich uwag. W marcu program duszpasterski na najbliższe lata będzie omawiany na ogólnopolskim spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpasterskich ze wszystkich diecezji.

Wraz z nowym programem duszpasterskim Kościół w Polsce skieruje do diecezji wskazania dotyczące lepszego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Jak dowiedziała się KAI, projekt takiego dokumentu opracowuje właśnie Komisja Wychowania KEP. Zostanie on przedstawiony biskupom na marcowym zebraniu plenarnym episkopatu.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.