Drukuj Powrót do artykułu

Projekt specustawy ws. ŚDM przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów

26 lutego 2016 | 10:34 | lk, am / mz Ⓒ Ⓟ

Rządowy projekt specustawy w sprawie Światowych Dni Młodzieży i związanej z nimi wizyty w Polsce papieża Franciszka został w czwartek przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Oznacza to, że w najbliższych dniach trafi pod obrady Sejmu. Dokładny termin przekazania projektu posłom nie został jednak na razie określony – poinformowano KAI w biurze prasowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt nosi nazwę „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016”.

Specustawa gromadzi opis specjalnych przepisów związanych z przygotowaniami i organizacją do konkretnego przedsięwzięcia, którym w tym przypadku będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i związana z tym wizyta papieża Franciszka. Zgromadzą one w stolicy Małopolski nawet 2,5 mln osób z Polski i zagranicy. Ustawa ta opisuje procedury postępowania i zakres odpowiedzialności poszczególnych służb, które zwyczajowo są rozproszone w różnych aktach prawnych. W niektórych przypadkach na określony okres wyłącza też obowiązywanie konkretnych przepisów, w ich miejsce wprowadzając specjalne regulacje.

– Stworzenie specjalnych przepisów wynika z faktu, że Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem o charakterze religijnym, do którego nie stosuje się przepisów istniejącej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W wielu miejscach projekt, nad którym pracujemy jest zbliżony do tego, który dotyczy imprez masowych – mówił niedawno KAI Paweł Majewski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. organizacji ŚDM.

Ustawa określa zadania służb publicznych dotyczące wsparcia podmiotów uczestniczących w organizacji ŚDM oraz wizyty papieskiej, w tym jednostek samorządu terytorialnego i transportu publicznego. Nakłada na organizatora Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, którym jest Archidiecezja Krakowska, obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek zagrożenia podczas ŚDM.

Powinien on zawierać m.in. graficzny plan każdego z obiektów (terenów), w których mają odbywać się poszczególne wydarzenia ŚDM, wraz z ich opisem, zawierać m.in. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w tych wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.

Chodzi także o oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, informację o liczbie miejsc, w tym stojących, dla osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej czy informację o sposobie zapewnienia identyfikacji uczestników ŚDM.

Plan ten organizator ŚDM ma przekazać do 15 maja Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa ma określać specjalne zasady funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Projekt nadaje Policji prawo do ewentualnego sprawdzania osób zarejestrowanych jako wolontariusze, jeśli zaszłyby ku temu przesłanki. Informuje o szczególnych uprawnieniach m.in. co do gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym danych uzyskanych i przetwarzanych przez inne organy i służby.

Specustawa zakłada powierzenie Wojewodzie Małopolskiemu szczególnych zadań dotyczących zabezpieczenia medycznego. Określa również wymagania względem poszczególnych elementów tego zabezpieczenia: zespołów wyjazdowych, lotniczych zespołów ratunkowych, patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych.

W ustawie znalazł się też opis warunków transportu drogowego, lotniczego i kolejowego na ŚDM. W pierwszym przypadku proponuje się, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych na ŚDM tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się pielgrzymów. Do jego obowiązku będzie też należał monitoring natężenia ruchu na drogach publicznych i informowanie o ewentualnych trudnościach w tym zakresie.

Dokument powierza spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szczególne zadania związane z zapewnieniem uczestnikom ŚDM transportu na terenie kraju. Dzięki projektowi ustawy m.in. uproszczone zostaną przepisy dotyczące wprowadzaniu zmian w kursowaniu pociągów i dopuszczające przewozy regionalne do tworzenia połączeń międzywojewódzkich. W ustawie założono bowiem, że z powodu ograniczeń taboru potrzeba będzie stworzyć okazjonalne dodatkowe przewozy łączące np. województwo małopolskie z sąsiednimi regionami: podkarpackim, śląski, dolnośląskim i świętokrzyskim.

Projekt przewiduje również ułatwienia proceduralne związane z użytkowaniem obiektów kolejowych stanowiących infrastrukturę kolejową oraz dotyczące instalacji tymczasowej telekomunikacyjnej stacji bazowej w obszarach wydarzeń centralnych ŚDM.

Instalacje te będą miały charakter dodatkowy wobec instalacji już istniejących. Ustawa uznaje za niezbędne zapewnienie przez operatorów telekomunikacyjnych obsługi dodatkowego ruchu głosowego i transmisji danych oraz dostępności zasobów sieci dla połączeń alarmowych z nr. 112.

W związku z zakładanym przybyciem na Światowe Dni Młodzieży nawet 2,5 mln pielgrzymów, sieci komórkowe muszą zostać w bardzo krótkim czasie znacznie rozbudowane, przy jednoczesnych ograniczeniach środowiskowych. Z informacji operatorów wynika, że konieczna będzie instalacja ok. 20 dodatkowych tymczasowych stacji bazowych (10 – na terenie Błoń krakowskich oraz 10 na terenie miejscowości Brzegi w gminie Wieliczka).

W przepisach transportu lotniczego wyłączony zostanie 3-dniowy ustawowy termin na składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przewóz lotniczy w przypadku, gdy dotyczyć on będzie uczestników ŚDM i składany będzie od 18 lipca do 2 sierpnia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W projekcie założono ponadto, że zagraniczni uczestnicy ŚDM ubiegający się o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen będą zwolnieni z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego. Zwolnienie to przysługiwać będzie po wykazaniu przez wnioskującego o wizę dokumentu zaświadczającego o uczestnictwie w ŚDM.

W ustawie opisano także minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, w tym organizacji campingów i pól biwakowych oraz funkcjonowania obiektów noclegowych w placówkach oświatowych, remizach lub obiektach sportowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego osób przebywających na terenie objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM skrócone zostaną do 2 godzin terminy zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania przypadków zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z tychże powodów.

Projekt ustawy przewiduje możliwość udzielenia wsparcia przy organizacji ŚDM w zakresie logistyki, transportu, łączności czy zabezpieczenia medycznego i sanitarnego przez ministerstwo obrony narodowej.

Za pięć miesięcy do stolicy Małopolski, a wcześniej do wszystkich polskich diecezji, przyjedzie młodzież z całego świata, by wspólnie przeżywać święto wiary młodego Kościoła. W Krakowie młodzi wezmą udział w pięciu wydarzeniach centralnych. Każde z nich będzie mieć swój oddzielny temat, przewodnie motto i odpowiednią oprawę.

Przed każdą z ceremonii odbywać się będą trzygodzinne wydarzenie poprzedzające: modlitwy, śpiew, tańce. Codziennie odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Na telebimach wyświetlane będą materiały dotyczące ciekawych inicjatyw z życia młodego Kościoła – wspólnot, ruchów, różnych krajów.

Dni w Diecezjach zaplanowano na 20-25 lipca. Każda diecezja przygotowuje na ten czas program, który ma być dla młodych pielgrzymów nie tylko okazją do poznania polskiego Kościoła, ale także prezentacją regionu, do którego przyjadą. Najwięcej, bo ok. 30 tys. młodych, przyjedzie do Warszawy. Diecezjalne centra ŚDM przygotowują już koncerty, zwiedzanie miast, wspólne modlitwy.

We wtorek 26 lipca młodzi przyjadą do Krakowa, gdzie na Błoniach odbędzie się ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży. Jej tematem będą słowa „Jan Paweł II – twórca ŚDM”. Mszy św. tego dnia przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. Podczas ceremonii obecne będą symbole ŚDM – Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani oraz Krzyż ŚDM.

W środę 27 lipca rozpoczną się katechezy z biskupami, będzie działało także centrum powołaniowe, pielgrzymi wezmą także udział w festiwalu młodych.

W czwartek 28 lipca na Błoniach rozpocznie się ceremonia powitania papieża Franciszka. Tematem tego dnia będą słowa „Radość młodych Polski i świata, witających Papieża na ŚDM”. Na Błoniach młodzież całego świata ma powitać Ojca Świętego na Światowych Dniach Młodzieży. To tu papież po raz pierwszy skieruje słowo do przybyłych pielgrzymów. Uroczystość ma mieć charakter międzynarodowy.

W piątek 29 lipca, także na Błoniach, zaplanowano Drogę Krzyżową. Nabożeństwo ma ukazać młodym znaczenie krzyża w kontekście miłosierdzia. Idea miłosierdzia będzie przedstawiona w jego praktycznym wymiarze – przez czyny, działania, dzieła miłosierdzia.

30 lipca na Campus Misericordiae (Brzegi, Wieliczka) odbędzie się czuwanie z Ojcem Świętym. Na ten czas przewodnikami młodzieży mają być patroni ŚDM Kraków 2016: św. Jan Paweł II i św. Faustyna oraz sam Papież. W ślad za nimi młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła Miłosierdzia. Najważniejszym elementem będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończy się koncertem uwielbieniowym, który będzie przedłużeniem modlitwy.

Niedzielna Msza św. Posłania (31 lipca) sprawowana będzie także na Campus Misericordiae. Uroczystość celebrowana przez Ojca Świętego zakończy Światowe Dni Młodzieży. Akcent ma być położony na znaczenie chrztu świętego, który jest sakramentem łączącym nas wszystkich. Planowane jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

To podczas tej Mszy św. papież Franciszek ogłosi miejsce kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

Na ŚDM rejestruje się młodzież z najdalszych zakątków świata, m.in. z Reunion i z Wysp Św. Tomasza i Książęcej. Hymn Światowych Dni Młodzieży przetłumaczono już na 15 języków. Z inicjatywy młodzieży z archidiecezji warszawskiej, we współpracy z grupami „Młodzi Migają Muzykę” oraz „MigBand” z Olsztyna, powstaje także hymn w polskim języku migowym.

Jak przewidują organizatorzy, do Polski w tych dniach przyjedzie ok. 2,5 mln młodych pielgrzymów.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.