Drukuj Powrót do artykułu

Prymas Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej PRL

26 października 2021 | 19:32 | lk | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample

Obraz posługi Prymasa Tysiąclecia w raportach bezpieki, jego działalność na forum Episkopatu Polski czy w relacjach z dyplomacją watykańską – to niektóre wątki podjęte podczas konferencji „Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski 'ludowej'”, zorganizowanej dziś przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja była próbą naukowej refleksji nad różnymi formami działalności prymasa Stefana Wyszyńskiego podejmowanymi w realiach komunistycznego państwa. Prelegenci – czołowi badacze historii Kościoła w PRL z całego kraju – zaprezentowali m.in. kwestie oceny aktywności prymasa przez władze partyjne i aparat bezpieczeństwa, jego stosunek do najważniejszych problemów życia Kościoła w Polsce, jak i relacje ze Stolicą Apostolską.

Dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski) wyjaśnił, na czym polegała koncepcja polskości w refleksji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Polacy to zatem wspólnota naturalna i niezbędna do życia, w tym do życia religijnego. Jest to wspólnota o charakterze kulturowo-historycznym, oparta na dziedzictwie kulturowym, stale budowanym przez kolejne pokolenia zarówno warstwy chłopskiej, jak i wykształconej. Chłopstwo jest odpowiedzialne za tworzenie materialnej bazy tej wspólnoty, a warstwa wykształcona za jej ducha. Jest to wspólnota otwarta na inne wspólnoty, ale zbudowana na silnej własnej tożsamości i w ciągłym rozwoju.

Tę wspólnotę definiuje miłość do ojczyzny i do współrodaków. Konieczne jest tej koncepcji podtrzymywanie życia narodu, uczestnictwo w życiu społecznym i podtrzymywanie religijności. Polska to synonim narodu jako wspólnoty ludzkiej, wielopokoleniowej i historycznej.

Jest to wreszcie – zaznaczył prof. Skibiński – wspólnota etyczna. Rozwój duchowy człowieka dokonuje się w tej wspólnocie, a ona sama pozwala na rozwój wartości moralnych. Z punktu widzenia posługi Kościołowi, polskość nie jest według kard. Wyszyńskiego ograniczeniem, ale szansą do ewangelizacji.

Prof. Antoni Dudek przedstawił ewolucję stosunku kierownictwa PZPR do prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podzielił ją na pięć etapów. Pierwszym była tzw. próba podporządkowania, która swój początek miała w momencie rozpoczęcia posługi prymasowskiej a zakończyła się w roku 1953 aresztowaniem i uwięzieniem kard. Wyszyńskiego w momencie, gdy komuniści zdali sobie sprawę, iż tego podporządkowania nie będzie.

Drugi etap to dążenie do eliminacji Prymasa z życia publicznego w Polsce – to najtrudniejszy etap dla Kościoła w Polsce, pozbawionego prymasowskiego przywództwa oraz stopniowo pozbawianego autonomii przez kolejne decyzje władzy. Jednocześnie etap końcowy tej fazy (wiosna-jesień 1956) charakteryzuje się brakiem konkretnej strategii wobec Prymasa – panowała bowiem milcząca zgoda, że decyzja o uwięzieniu go była właściwa. Jednak po VIII Plenum KC PZPR w październiku 1956, na którym Gomułka skrytykował poprzedni system władzy (choć nie zająknął się na temat Kościoła) władza zrozumiała, że musi uwolnić Prymasa.

Faza trzecia to rywalizacja z Kościołem o „rzad dusz” w narodzie polskim, najpierw łagodna ze strony komunistów, ale potem, w obliczu przygotowań do obchodów milenijnych, następuje nacisk i coraz bardziej nachalna antykościelna propaganda. Ten etap kończy dojście Edwarda Gierka do władzy.

Czwarta epoka to epoka „niechętnej akceptacji”: następuje faktyczne uznanie wielkości Prymasa (list Kani z 1975), przy jednocześnie kontynuowanych próbach zafałszowywania jego piśmiennictwa, aby m.in. pokazać jego rzekomo przychylny stosunek do władzy. Ta faza kończy się wybuchem strajków latem 1980.

Etap piąty i ostatni, aż do śmierci kardynała w maju 1981, to uznanie przez władzę, zaniepokojoną strajkami, osoby Prymasa za czynnik stabilizujący radykalizację nastrojów społecznych. Zdaniem prof. Dudka, ewolucja tych pięciu etapów pokazała skompromitowanie się władzy komunistycznej, gdyż wiodła od próby podporządkowania do całkowitej kapitulacji tej represyjnej polityki.

Dr hab. Adam Dziurok (UKSW, IPN) mówił o działalności prymasa Stefana Wyszyńskiego w perspektywie aparatu bezpieczeństwa. Przywołał szereg raportów bezpieki, w których szkalowano i deprecjonowano osobę kardynała, nazywając go zdeklarowany wrogiem socjalizmu i fanatycznym antykomunistą. Próbowano także dokonywać podziałów między biskupami, stwierdzając m.in., że prymas jest faktycznym władcą absolutnym Episkopatu i uzurpatorem, któremu zebrania biskupów służą jako odprawy, na których instruuje innych hierarchów co do kierunków działania duszpasterskiego i w relacjach z władzą. Bywało jednak, że oceny aparatu bezpieczeństwa były trafne, w szczególności, gdy oceniano Prymasa jako niepodatnego na propagandę, wpływu polityczne i niezłomnego.

Dr hab. Rafał Łatka (IPN) przedstawił charakterystykę działalności prymasa Wyszyńskiego na forum Episkopatu Polski. Podkreślił, że prymas wpłynął nie tylko na fakt przetrwania polskiego Kościoła w okresie PRL, ale także na znaczące zwiększenie jego autorytetu i szacunku w społeczeństwie.

Jednym z kluczowych wymiarów w zapewnieniu tego wzrostu autorytetu było sprawne kierowanie Episkopatem Polski, tak aby zapewnić jedność biskupów w działaniu, niezależność od władzy komunistycznej oraz aby najważniejsze elementy duszpasterskiego działania zostały skutecznie zrealizowane.

Kard. Wyszyński realizował na forum Episkopatu kilka istotnych zasad, wśród których prelegent wymienił właśnie dążenie do utrzymania niezależności Kościoła, współodpowiedzialność za dobro wspólne, jedność w działaniu zarówno na forum całego Episkopatu, jak i Rady Głównej, a także odwagę i konsekwencję w tymże działaniu.

Z pewnością bardzo istotne był w strategii kard. Wyszyńskiego wpływ na nominacje polskich biskupów, co było konieczne w zapewnieniu owej niezależności w duszpasterskim działaniu Kościoła oraz relacjach z władzą. Nie bez znaczenia był także bardzo umiejętny dobór współpracowników. Byli to m.in. biskupi Michał Klepacz, Zygmunt Choromański, abp Antoni Baraniak, a w okresie późniejszym także abp Bolesław Kominek, bp Ignacy Tokarczuk, abp Jerzy Stroba i abp Franciszek Macharski. Każdy z nich wnosił na forum Episkopatu swoje umiejętności, które wykorzystywane były przez prymasa Wyszyńskiego.

Kolejne trzy wystąpienia dotyczyły w mniejszym stopniu oddziaływania Prymasa Wyszyńskiego na Kościół w Polsce a bardziej relacji międzynarodowych, jakie w imieniu Episkopatu utrzymywał i realizował kard. Wyszyński w latach 60.i 70.

Dr hab. Wojciech Kucharski (Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Uniwersytet Wrocławski) mówił w tym kontekście o powojennych relacji polsko-watykańskich. Prelegent przypomniał, że prymasowska posługa kard. Wyszyńskiego przypadła na okres, gdy Stolica Apostolska i Kościół w Polsce nie mogły utrzymywać normalnych stosunków. Zdaniem dr hab. Kucharskiego, Prymas w tym czasie zmieniał swój stosunek do dyplomatycznych relacji z Watykanem. Początkowo angażował się w proces przywrócenia tych stosunków, z czasem jednak – w okresie apogeum realizacji watykańskiej polityki wschodniej – nabierał coraz większego dystansu do normalizacji relacji ze Stolicą Apostolską w warunkach, jakie Kościół miał w Polsce. Tymczasem dyplomaci watykańscy inaczej rozumieli zasady, na jakich miałaby owa normalizacja przebiegać. Dla komunistów oznaczało to podporządkowanie się instrukcjom władzy, natomiast dla Kościoła oznaczało uznanie charakteru własnego Kościoła. Od 1972 r. prymas nie dostrzegał już celów, ważnych dla Kościoła w Polsce, które dyplomaci watykańscy byliby w stanie osiągnąć, prowadząc negocjacje z władzami komunistycznymi. Miał obawy, że porozumienie mogłoby zostać zawarte za wszelką cenę, np. bez oglądania się na łamanie praw człowieka w Polsce. W tym kontekście Prymas miał też oponować przeciwko ustanowieniu nuncjatury apostolskiej w Warszawie, gdyż uznał, że w ówczesnych warunkach byłoby to przejawem braku zaufania Watykanu dla jego osoby. Doprowadziło to do swoistego kryzysu między prymasem a sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Agostino Casarolim. Sprawa rozwiązała się w 1978 r., gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem.

Dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”) mówił o kard. Stefanie Wyszyńskim w kontekście polityki wschodniej papieża Pawła VI. Zwrócił uwagę, że relacje z Pawłem VI są tu kluczowe, gdyż obejmowały w przypadku Prymasa najdłuższy okres kontaktów z Następcą Piotra i były przy tym miejscami burzliwe.

Z jednej bowiem strony dostrzec w nich można figurę papieża Pawła VI – człowieka dialogu, co programowo zaznaczył choćby w swojej encyklice „Ecclesiam suam”, gdzie koncepcja dialogu jest ukazana jako droga Kościoła na różnych obszarach współczesnego życia, jego podstawowa funkcja w przestrzeni społeczno-politycznej. Dziś tę linię w pewien sposób kontynuuje papież Franciszek.

Z drugiem strony tych relacji był natomiast prymas Stefan Wyszyński, który przez cały czas swojej posługi musiał mierzyć się z trudnym przeciwnikiem, jakim była komunistyczna władza. Paweł VI uważał, że prowadzić dialog trzeba zawsze i wszędzie, prymas Wyszyński z kolei – że przeciwnik ma zawsze niecne zamiary, oszukuje i trudno w takiej sytuacji prowadzić ów dialog, gdyż ma naprzeciw siebie nie partnera, ale właśnie przeciwnika.

Dla Pawła VI polityka wschodnia była tylko jednym z instrumentów zmiany świata, a nie celem samym w sobie. Niezwykle w tym czasie niepokojące kryzysy dotyczące sytuacji w Berlinie Zachodnim czy napięcia między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi w sprawie Kuby sprawiały, że Watykan czul obowiązek włączenia się w zażegnanie potencjalnej katastrofy politycznej między zwaśnionymi blokami: zachodnim i sowieckim. Papieżowi zależało na zbudowaniu dobrych relacji z krajami komunistycznymi.

Dr Grajewski wskazywał, że dyplomacja watykańska nie była należycie przygotowana do zrozumienia złożoności funkcjonowania Kościoła w Polsce w okresie komunistycznym, choć Stolicy Apostolskiej leżało na sercu to, aby Kościół był w swych działaniach wolny od komunistycznych nacisków. Wśród watykańskich dyplomatów panowała nawet swego rodzaju naiwność i przeświadczenie, że komunizm w Polsce i innych krajach bloku sowieckiego będzie trwać jeszcze bardzo długo i wzajemne ułożenie stosunków jest potrzebne. Sytuację zmienił natomiast wybór kard. Wojtyły na papieża Jana Pawła II.

– Prymas Wyszyński dlatego z taką nieufnością odnosił się do działań Stolicy Apostolskiej, ponieważ był przekonany, że to, co jest siłą nie są układy, pertraktacje czy rozmowy, ale wiara narodu polskiego. Ta intuicja jest ponadczasowa i stale aktualna – dodał dr Grajewski.

Dr hab. Michał Białkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) przedstawił sylwetkę kard. Stefana Wyszyńskiego w kontekście jego zaangażowania w prace Soboru Watykańskiego II. – Prymas to nie tylko stricte ojciec soborowy, czyli ten, który występuje, przemawia, zgłasza postulaty. Prymas w okresie Soboru w Rzymie to również przewodniczący konferencji biskupów, zbierających się tam regularnie od trzeciego tygodnia pierwszej sesji, oraz koordynatorem, projektuje też program polskiej obecności na Soborze. Ponadto Prymas jest przywódcą i rzecznikiem oraz obrońcą Kościoła milczenia na Soborze, a ponadto istotna jest jego rola inspiratora oraz autora memoriałów i uczestnika wielu rozmów zakulisowych – powiedział wykładowca UMK.

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała (UKSW) mówił z kolei o postawie Prymasa Stefana Wyszyńskiego wobec zakonów męskich. Jak przypomniał, Prymas otaczał się w swojej posłudze zasłużonymi później zakonnikami, wśród których warto wymienić m.in. abp. Antoniego Baraniaka, który był salezjaninem czy późniejszego sekretarza Episkopatu ks. Bronisława Dąbrowskiego, członka zgromadzenia księży orionistów.

Wskazał też, że w tym aspekcie pomijani są natomiast także inni zakonnicy-współpracownicy Prymasa, jak ks. Wawryna SJ, prowincjała jezuitów w Polsce, głównego doradcę Prymasa do czasu jego uwięzienia w 1953 r. oraz generała paulinów ks. Wojciecha Grzalika. W zapiskach „Pro memoria” kard. Wyszyński powołuje się na ich opinie, co dowodzi, że brał pod uwagę ich zdanie przy podejmowaniu różnych decyzji.

Za jedną z kluczowych decyzji w relacjach z zakonami prelegent wskazał na skierowaną do nich zachetę, aby kierowały swoich kapłanów do posługi na Ziemiach Zachodnich, gdzie brakowało duchowieństwa. Zakony chętnie przystały na te wskazanie, gdyż w obliczu represyjnego prawa komunistycznego pozbawiającego ich finansów, poszukiwały pracy parafialnej, która zapewni im utrzymanie.

Prymas podjął się też kontynuacji zapoczątkowanych przez kard. Augusta Hlonda corocznych spotkań z władzami męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Dzielił się na nich kwestiami dotyczącymi trudnych relacji między Kościołem a władzą komunistyczną, apelował o aktywne włączanie się zakonów w życie Kościoła w Polsce, wypracowywał wspólnie z nimi kierunki działań duszpasterskich.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.