Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis ekai.pl jest wyłączną własnością Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 (01-015 Warszawa) zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, Numer KRS: 0000082398 kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, NIP: 527-00-25-739, zwanej dalej KAI.
2. Funkcjonowanie Serwisu ekai.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu ekai.pl. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, zwłaszcza przy przekazywania Materiałów do publikacji w Serwisie.

§ 2. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.
2. Serwis ekai.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o. (KAI) i dostępne pod adresem www.ekai.pl lub pod innym adresem będącym własnością Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o.
3. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu ekai.pl, w szczególności poprzez dodanie do Serwisu Materiałów.
4. Platforma „Masz ciekawe informacje lub zdjęcia? Pokaż je na ekai” – element Serwisu ekai.pl, zawierający formularz umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Materiałów do Serwisu.
5. Platforma „Dodaj ogłoszenie” – element Serwisu, zawierający formularz umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Materiałów do Serwisu, do działu „Ogłoszenia”.
6. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne), ogłoszenia oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane ekai.pl przez Użytkownika.

§ 3. ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu ekai.pl jest nieodpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam Materiały i ewentualne późniejsze wykorzystanie przez ekai.pl stosownie do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Korzystanie z Serwisu poprzez przekazywanie do niego Materiałów jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich.
3. Platforma „Masz ciekawe informacje lub zdjęcia? Pokaż je na ekai” umożliwia przesyłanie do Serwisu z wykorzystaniem Platformy „Masz ciekawe informacje lub zdjęcia? Pokaż je na ekai” artykułów, komentarzy, zdjęć i innych Materiałów o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym.
4. Platforma „Dodaj ogłoszenie” umożliwia przesyłanie do Serwisu z wykorzystaniem Platformy „Dodaj ogłoszenie” ogłoszeń/informacji o chęci oddania przez Użytkowników innym Użytkownikom przedmiotów, które należą do zgłaszającego lub informacji o przyszłych ciekawych wydarzeniach godnych polecenia.
5. Użytkownik, przesyłając do Serwisu jakiekolwiek Materiały upoważnia KAI do:
a) zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych;
b) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
c) publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet ( w tym przede wszystkim w Serwisie ekai.pl ) i poza nią, w tym w formie papierowej;
d) zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
e) wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
f) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
g) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;
h) publiczne udostępnianie danego Materiału;
i) prawo wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;
6. Opisane w ust. 4 i 5 uprawnienia uważać należy w razie wątpliwości za licencję dot. odpowiednich pól eksploatacji. Licencja ta jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie jego przesłania do Serwisu przez Użytkownika. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji.
7. Przekazanie przez Użytkownika Materiałów do publikacji w Serwisie dokonywane jest przy użyciu Platform „Masz ciekawe informacje lub zdjęcia? Pokaż je na ekai”, czy „Dodaj ogłoszenie” lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
8. Użytkownik może oznaczyć przekazane do opublikowania Materiały imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. W takim wypadku ekai.pl będzie upoważniony, ale nie zobowiązany, do oznaczenia publikowanego w Serwisie Materiału wskazanym imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Użytkownik podając imię bądź nazwisko oświadcza, iż jest ono zgodne z prawdą.
9. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na przesyłanych przez niego do Serwisu zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, w tym w szczególności w na publikację w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan prawny, na każde żądanie KAI.
10. Użytkownik oświadcza, że przedmioty, zamieszczane w dziale „Ogłoszenia”, w kategorii „oddam” należą należą do niego i przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan prawny, na każde żądanie KAI.
11. Decyzję o publikacji nadesłanych przez Użytkowników Materiałów podejmuje wyłącznie ekai.pl. Materiały mogą zostać przez ekai.pl opublikowane stosownie do zakresu opisanego w § 3 pkt. 5 Regulaminu. Ekai.pl nie ma obowiązku opublikowania otrzymanych w ramach Serwisu Materiałów.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwis zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a) nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
c) nie przekazywania do Serwisu Ekai.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
d) nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu Ekai.pl
2. Przekazując, z wykorzystaniem Platformy „Masz ciekawe informacje lub zdjęcia? Pokaż je na ekai”, czy „Dodaj ogłoszenie” Materiały do publikacji w ekai.pl Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub odpowiednia licencja umożliwiająca zamieszczenie Materiałów w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie; lub jest właścicielem przedmiotów, które może oddać innym Użytkownikom.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do KAI z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
4. KAI niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w pkt 3.
5. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści / Materiały / przekazane przez niego do publikacji w Serwisie ekai.pl.
6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do publikacji w Serwisie.
7. Użytkownicy mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI KAI

1. KAI nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób korzystania z Serwisu ekai.pl przez Użytkowników,
b) treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach serwisu ekai.pl,
d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu ekai.pl,
e) treść ogłoszeń nadesłanych przez Użytkowników.
2. KAI zastrzega sobie prawo do:
a) natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
b) zaprzestania świadczenia usługi Serwisu,
c) uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez przyznanie szczególnych uprawnień w dostępie i korzystaniu z Serwisu, bądź przyznanie stosownej akredytacji.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. KAI informuje, iż podczas korzystania z Serwisu ekai.pl w komputerze Użytkownika zapisywane
są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji, w tym platformy „Masz ciekawe informacje lub zdjęcia? Pokaż je na ekai”, „Dodaj ogłoszenie”.
2. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. KAI nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu ekai.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. KAI nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane Serwisem ekai.pl prosimy kierować na adres: ekai(at)ekai.pl lub listownie na adres: Redakcja eka.pl, skwer kard. St. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.
4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: ekai(at)ekai.pl lub listownie na adres: Redakcja ekai.pl, skwer kard. St. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.
5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę MS Internet Explorer lub inną porównywalną przeglądarkę.
6. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści bezprawnych.
8. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
9. KAI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
10. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.ekai.pl/regulamin/ i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.