Drukuj Powrót do artykułu

Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego spotkał się z prezydentem Kaczyńskim

14 maja 2007 | 23:18 | kg, mp, dk Ⓒ Ⓟ

Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego Fra' Andrew Bertie spotkał się z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Między polskimi władzami a zakonem została podpisana umowa o współpracy sanitarnej i szpitalnej.

W obecności prezydenta Kaczyńskiego umowę podpisali minister zdrowia Zbigniew Religa oraz Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego Albrecht Baron von Boeselager.
Umowa zakłada, że we współdziałaniu z ministrem zdrowia Zakon Maltański będzie kontynuował charytatywne świadczenie pomocy polskim instytucjom szpitalnym, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Pomoc ta będzie miała na celu poprawienie jakości świadczonej opieki przez powyższe instytucje, zwłaszcza dla najbardziej ubogich i potrzebujących.
Według umowy, w realizacji zadań Zakon Maltański będzie wspierany przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich i struktury mu podporządkowane.
Będzie to stanowić kontynuację działań już prowadzonych przez Związek.
Zakon Maltański potwierdził określone w odrębnej umowie z 1993 roku zaangażowanie w regularne udzielanie pomocy w Jasnogórskim Punkcie Medycznym, co stanowi realizację najbardziej podstawowej misji Zakonu, jaką jest pomoc dla pielgrzymów.
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego gości w Polsce po raz pierwszy od 1931 r. Do Polski przyjechał w sobotę, odwiedził już Kraków, gdzie spotkał się z kard. Stanisławę Dziwiszem, odwiedził też Częstochowę.
Towarzyszą mu m.in. Wielki Kanclerz Zakonu Jean-Pierre Mazery, Wielki Szpitalnik Albrecht Baron von Boeselager, Wielki Skarbnik Gian Luca Chiavari.
W programie wizyty w Warszawie zaplanowano także złożenie wieńca pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Getta Warszawskiego. Następnie Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego spotka się w Belwederze z premierem Jarosławem Kaczyńskim.
W ostatnim dniu pobytu w Polsce Wielki Mistrz zwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego i spotka się z nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Józefem Kowalczykiem, prymasem kard. Józefem Glempem, a także z marszałkami Sejmu i Senatu.
Obecny Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego Brat Andrew Willoughby Ninian Bertie urodził się 15 maja 1929 r. w Londynie. Jest potomkiem książąt Lindsay i Abingdon, krewnym królowej Elżbiety II. Z wykształcenia jest historykiem, orientalistą i afrykanistą, zna kilkanaście języków.
W latach 1948-50 odbywał służbę wojskową w Gwardii Szkockiej. Do zakonu wstąpił w 1956 r. Pełnił tam szereg ważnych funkcji na szczeblu zarówno lokalnym, angielskim, jak i w całym zakonie. W 1981 r. złożył śluby wieczyste, stając się tzw. kawalerem profesyjnym, jednym z najważniejszych w zakonie.
W kwietniu 1988 spośród tych właśnie kawalerów został wybrany jako 78. z kolei wielki mistrz zakonu, a urząd swój objął oficjalnie 4 lipca tegoż roku, gdy przyjął go na audiencji Jan Paweł II. Obecnie rezyduje w Rzymie, gdzie mieści się eksterytorialna siedziba kawalerów maltańskich. Wielki mistrz ma rangę porównywalną z kardynałami i – podobnie jak im – przysługuje mu tytuł eminencji.
Zakon Kawalerów Maltańskich, będący następcą joannitów, jest najstarszym z istniejących do dziś zakonów rycerskich, które powstały w okresie wypraw krzyżowych w XI-XII w. Jego pełna nazwa brzmi: Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim. Jest on jedynym następcą Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego, uznanego przez Kościół Katolicki za Zakon Szpitalniczy i Rycerski w 1113 r.
Według prawa kanonicznego Zakon Maltański jest świeckim zgromadzeniem zakonnym. Jednocześnie jest także suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Jego Wielki Mistrz jest więc zarówno głową suwerennej instytucji, jak i zwierzchnikiem zakonu.
Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 93 państwami, w tym ze Stolicą Apostolską i Włochami oraz stosunki oficjalne z organizacjami międzyrządowymi jak ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, FAO, Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Posiada własny system prawny, rząd i sądownictwo. Posiada flagę, godło i hymn. Wydaje paszporty, bije monety (1 skud = 12 tarów = 240 granów). Poczta zakonna emituje znaczki uznawane przez znaczną liczbę organizacji pocztowych świata.
Rzeczpospolita Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z kawalerami maltańskimi w 1990 roku, a ambasadorem naszego kraju przy zakonie jest każdorazowy ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Pierwszym z nich był prof. Henryk Kupiszewski.
Kawalerowie maltańscy dali się poznać jako żarliwi obrońcy chrześcijaństwa, pierwotnie przez dwa stulecia w Ziemi Świętej, skąd pod wpływem wydarzeń historycznych przenieśli się na Cypr (1291 r.) następnie na wyspę Rodos (1308 r.), a ostatecznie w 1530 r. na Maltę.
Wyspę tę ofiarował Zakonowi cesarz Karol V swym dekretem w roku 1530. Zakon pozostał na Malcie ponad dwieście lat budując hospicja, szpitale, ośrodki pomocy, inicjował również badania naukowe.
Do Italii Kawalerowie przybyli w 1798 r. po zajęciu Malty przez wojska napoleońskie. Osiedlili się na Sycylii, następnie w Ferrarze i ostatecznie (w 1834 r.) dotarli do Rzymu. Posiada tam dwie eksterytorialne rezydencje: Palazzo Malta przy Via dei Condotti 68, gdzie rezyduje Wielki Mistrz, oraz Villa Malta na Awentynie. W tej drugiej mieszczą się Wielki Przeorat Rzymu oraz ambasady Zakonu przy Stolicy Apostolskiej i Republice Włoskiej.
Wraz z odtworzeniem struktur Zakonu we Włoszech zaczęły powstawać Związki Narodowe Kawalerów: w Niemczech w 1859 r., w Wielkiej Brytanii (1875), we Włoszech (1877) i kolejne w innych krajach. W Polsce Związek Kawalerów Maltańskich rozpoczął swa oficjalną działalność zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1920 r.
W ciągu dziewięciu wieków swego istnienia Zakon budował przychodnie, szpitale i domy opieki, działał na polu badań lekarskich, pomagał chorym i potrzebującym, bez względu na rasę, pochodzenie czy wyznanie. Dziś pełni on swe zadania na rzecz najbardziej wydziedziczonych (zmarginalizowanych) w ponad 120 krajach świata.
Niesienie pomocy cierpiącym, bezdomnym i słabym, pozostało głównym założeniem Zakonu aż po dzisiejsze czasy. Szczególny rozwój tego typu działalności przypada na lata 1962-1988, kiedy to Wielkim Mistrzem był Fra` Angelo de Mojana oraz na czasy jego następcy, którym jest obecnie panujący 78. Książę i Wielki Mistrz Fra' Andrew Bertie, pierwszy w historii Zakonu Anglik pełniący tę funkcję.
Zakon Maltański rozwija swoją bezinteresowną działalność w miejscach cierpienia i biedy, niosąc przesłanie współczucia i solidarności. Angażuje się w pomoc ofiarom wojen, trzęsień ziemi, powodzi, huraganów, dostarczając pomoc lekarską, opiekując się uchodźcami oraz rozdzielając podstawowe zaopatrzenie niezbędne do przeżycia.
Zakon działa na szczeblu światowym prowadzi szpitale, domy opieki specjalistycznej dla starców niesamodzielnych, ośrodki lekarsko-socjalne, zbiera i rozprowadza lekarstwa, kształci pielęgniarzy i sanitariuszy.
W działania zakonu zaangażowanych jest 11,5 tys. członków, 80 tys. stałych wolontariuszy i ponad 10 tys. lekarzy, pielęgniarek i pomocników-ochotników.
Korpus pierwszej pomocy Zakonu – Malteser International ma za zadanie niesienie doraźnej pomocy humanitarnej do każdego zakątka świata ofiarom konfliktów lub klęsk żywiołowych.
Malteser International pełni obecnie misje w 35 krajach, realizując ponad 150 projektów. 100 ekspertów w zakresie pomocy humanitarnej wraz z 900 pracownikami na miejscu działa obecnie w rejonach kryzysu w różnych krajach.
Od ponad 40 lat, Zakon intensywnie wspomaga walkę z trądem. Działalność tą prowadzi powołana w tym celu fundacja CIOMAL (Comité International de l’Ordre de Malte pour la Lepre).
Na czele zakonu stoi Książe i Wielki Mistrz, którego wybór jest dożywotni. Powszechnie uznawany jest jako głowa państwa i przysługuje mu tytuł Altezza Eminentissima (Wysokość i Eminencja). Panuje on z pomocą Suwerennej Rady (Rada Ministrów) składającej się z: Wielkiego Komandora (osobistość która podczas nieobecności Wielkiego Mistrza zastępuje go). Wielkiego Kanclerza (Premier), Szpitalnika (Minister Zdrowia) oraz Wielkiego Skarbnika (Minister Skarbu).
Działalność Zakonu finansowana jest przez członków, zbiórki i akcje charytatywne oraz z innych donacji. Środki na prowadzenie szpitali i działalności medycznej, przeważnie pochodzą z umów zawieranych z krajowymi agendami rządowymi odpowiedzialnymi za służbę zdrowia i opiekę społeczną. W krajach rozwijających się, działalność jest wspierana funduszami pochodzącymi z państw rozwiniętych. Uzyskiwane są także granty od organizacji międzynarodowych.
Członkiem Zakonu można zostać wyłącznie na zaproszenie innych członków Zakonu, po spełnieniu warunków, jakimi są między innymi wyznanie rzymskokatolickie, nienaganna postawa moralna oraz praca charytatywna.
Niektórzy członkowie Zakonu są braćmi-profesami, którzy złożyli trzy śluby – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. To spośród nich wybiera się Wielkiego Mistrza. Inni składają tylko ślub posłuszeństwa. Większość kawalerów i dam Zakonu stanowią świeccy.
Członkowie Zakonu, zgodnie z jego konstytucją, zobowiązują się do przykładnego postępowania chrześcijańskiego w życiu prywatnym i publicznym, przyczyniając się w ten sposób do stałego ożywiania tradycji Zakonu. Łączy ich powołanie i zaangażowanie na rzecz solidarności, sprawiedliwości i pokoju na podstawie nauczania ewangelicznego, w jak najściślejszej łączności ze Stolicą Apostolską, wyrażając czynne i dynamiczne miłosierdzie, wspierane przez modlitwę.
Siedziba zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich mieści się w Krakowie. Obecnie Prezydentem ZP KM jest hrabia Juliusz Ostrowski. Członków narodowości polskiej Zakon ma ponad 150, z czego mniej więcej połowa mieszka w Polsce a połowa na emigracji. Do grona Kawalerów Maltańskich należą m. in. Prymas Polski kard. Józef Glemp, kard. Franciszek Macharski i jego brat, abp Sławoj Leszek Głódź oraz bp Andrzej F. Dziuba.
W Polsce Zakon powołał liczne ośrodki dla osób potrzebujących i upośledzonych m. in. w Poznaniu oraz centrum dla dzieci niepełnosprawnych na obrzeżach Krakowa. Prowadzi dwa hospicja w Olsztynie dla osób terminalnie chorych. Oprócz tego działa aktywnie Pomoc Maltańska, zapewniając pomoc medyczną wielu publicznym imprezom o charakterze religijnym.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.