Drukuj Powrót do artykułu

Zakończyło się zebranie plenarne Episkopatu

03 października 2012 | 18:59 | aw, awo, im, lk, mp, tk / pm Ⓒ Ⓟ

Podsumowanie spotkania z Cyrylem I, przygotowania do Dnia Papieskiego i Rok Wiary były głównymi tematami zakończonego w Warszawie 359. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ponadto biskupi postanowili ustanowić delegata ds. Telewizji Trwam i wybrali na tę funkcję abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego. Pierwsze owoce polsko-rosyjskiego przesłania

Abp Józef Michalik ocenił, że podpisane w sierpniu wspólne przesłanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Katolickiego w Polsce przynosi już konkretne efekty. Zaliczył do nich m.in. lepsze traktowanie Kościoła katolickiego przez Kościół Prawosławny na Syberii, organizowane sympozja oraz odczytanie Przesłania w katedralnym soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, czemu towarzyszyła transmisja telewizyjna.

Referując biskupom rozmowy z Cyrylem I i podpisanie przesłania abp Michalik zaznaczył, że wydarzenie to spotkało się powszechnie z pozytywną reakcją ludzi. Jak poinformował rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch, w swoim wystąpieniu metropolita przemyski wspomniał też o „marginalnych środowiskach w Polsce, krańcowo narodowych, politycznych”, którym to przesłanie się nie podobało ale, jak zaznaczył rzecznik, „jest to margines”.

Przewodniczący KEP poinformował biskupów, że kiedy w ostatnich dniach przebywał na spotkaniu przewodniczących Episkopatów z Europy w Sankt Gallen, wielu biskupów z różnych krajów bardzo interesowało się polsko-rosyjskim przesłaniem. „Szczególnie byli wdzięczni ci biskupi, których Kościoły doznały wielkiego cierpienia w okresie komunistycznym. Mówili mi, że widzą potrzebę podobnego aktu pojednania u siebie” – powiedział abp Michalik.

Natomiast kard. Stanisław Dziwsz w rozmowie z KAI wyraził żal, że – pomimo zaawansowanych już przygotowań – nie doszło do spotkania Jana Pawła II, który „znał duszę rosyjską” i dążył do pojednania narodów i Kościołów z poprzednikiem Cyryla I. Były osobisty sekretarz Jana Pawła II ocenił, że polsko-rosyjskie przesłanie Kościołów jest ważnym krokiem, bo „wreszcie trzeba dojść do pojednania z sąsiadami”.

Z kolei kard. Józef Glemp zwrócił uwagę, że polsko-rosyjskie przesłanie, podobnie jak słynny list Episkopatu Polski do biskupów niemieckich z 1965 r. wywodzi się z ducha Soboru Watykańskiego II. Polega na tym, by „nie doszukiwać się rozliczeń, nie licytować się, kto więcej poniósł krzywd, tylko zacząć od pojednania” oraz, że idea pojednania całych wspólnot pochodzi właśnie od Soboru – wyjaśnił Prymas-senior.

Czym ma być Rok Wiary

O ogólnopolskich przedsięwzięciach duszpasterskich związanych z rozpoczynającym się 11 października Rokiem Wiary mówił abp Stanisław Gądecki. Ten czas ma służyć ożywieniu, podniesieniu, oczyszczeniu i ukazaniu wiary, która jest czynna i jednocześnie misyjna – powiedział KAI przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu.

Pytany przez KAI o to, jakich środków będzie przede wszystkim używał Kościół realizując program Roku Wiary abp Gądecki, wskazał za Benedyktem XVI dokumenty Soboru Watykańskiego i Katechizm Kościoła Katolickiego, dodając jeszcze Pismo Święte. „Od Słowa Bożego i Magisterium czerpie się jasną wizję wiary. Wiara to nie tylko wiedza, ale też i postawa człowieka” – zauważył.

Jak podkreślił abp Gądecki, Rok Wiary w swym założeniu ma ogarnąć całą Polskę. W każdej parafii nastąpi uroczystość jego rozpoczęcia i zamknięcia, w każdej parafii zostanie też rozprowadzony ozdobny egzemplarz dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Metropolita poznański wyraził nadzieję, że stanie się to impulsem do kupowania i studiowania tych ksiąg.

Metropolita poznański podkreślił, że konkretnym przejawem Roku Wiary jest dzieło nowej ewangelizacji. „Jeżeli podejmiemy gorliwszą i radośniejszą nową ewangelizację, czyli zwrot ku tym ludziom, którzy są ochrzczeni i 'odpadli' od Kościoła, to byłby to jeden z piękniejszych owoców Roku Wiary” – ocebnił hierarcha.

Jako przykład takiego działania podał powstawanie szkoły katechistów dla katechizowania dorosłych. „To jest część ruchu, który powstaje niejako przy okazji, a będzie procentować w przyszłości” – uważa przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu.

Delegat ds. Telewizji TRWAM

Biskupi postanowili ustanowić funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Telewizji TRWAM i wybrali na to stanowisko abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Metropolita gdański zaznaczył, że telewizja ta jest „ważnym nadawcą, który winien być pod kościelnym parasolem” oraz, że powinno to się wyrażać w istnieniu określonej rady programowej telewizji TRWAM i poprzez inne rozwiązania”. Zwrócił uwagę, że wieloletnia działalność Zespołu Duszpasterskiej Troski Radia Maryja, któremu przewodniczył zaowocowała wypracowaniem określonego „modus vivendi” z ta rozgłośnią, zaś obecnie podobne rozwiązanie powinno zostać wypracowane wobec Telewizji Trwam.

Natomiast abp Józef Michalik zaznaczył w rozmowie z KAI, że jak dotychczas Episkopat nie ma zastrzeżeń do działalności tej Telewizji, niemniej „życie niesie nowe okoliczności, potrzebny więc będzie ściślejszy związek i dialog z Konferencją Episkopatu”. Dodał, że niezbędny jest dialog z założycielami stacji, którzy „sprawdzają się w dziele ewangelizacji oraz ze zgromadzeniem redemptorystów, co jest niezbędne dla jedności Kościoła w Polsce”.

Na pytanie czy zostanie wypracowana z TV TRWAM analogiczna umowa jaka dotyczy Radia Maryja, przewodniczący Episkopatu odpowiedział, że istnieje w tym zakresie kilka możliwości. Może to być np. udział przedstawicieli Episkopatu w radzie programowej telewizji bądź inne rozwiązania, które teraz powinny zostać wypracowane.

Abp Michalik poinformował, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w odpowiedzi na pismo jakie przesłała prezydium Episkopatu, otrzyma teraz list, w którym uzyska zapewnienie, że „Episkopat widzi wartość pozytywną TRWAM oraz, że podtrzymuje poparcie dla miejsca tej stacji na multipleksie, co zostało już wyrażone zarówno przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu i jak przez jej zebranie plenarne. Ponadto, że odpowiedzialność finansową za działalność telewizji ponoszą zarówno założyciele stacji jak i zgromadzenie redemptorystów”.

Religia w szkole

Biskupi upomną się o przywrócenie religii do ramowego planu nauczania. W komunikacie końcowym z 359. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi upomnieli się o nowelizację rozporządzenia MEN, zgodnie z którym od 1 września lekcje religii zostały przesunięte z ramowego planu nauczania do planu szkolnego.

21 września Komisja Wychowania wystosowała pismo do MEN przypominające o obawach Episkopatu Polski w tej sprawie. Niebawem jeszcze raz kwestię rozporządzenia mają przedyskutować na wspólnych rozmowach prawnicy MEN i KEP.

– Strona kościelna będzie po raz kolejny upominała się o to, by zapis o przywróceniu nauki religii do ramowego planu nauczania, tak aby nie było to przenoszenie odpowiedzialności na samorządy, ale na państwo – powiedział KAI bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Lekcje religii bądź etyki znajdowały się przez lata w ramowym planie nauczania, natomiast w wydanym 7 lutego br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (obowiązuje od 1 września) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych lekcje te zostały przeniesione do planu szkolnego. Zrodziło to obawy samorządów, że będą musiały finansować je z własnych funduszy.
Strona kościelna oczekuje przywrócenia wyraźnego zapisu sytuującego religię/etykę w ramowym planie nauczania. Takie stanowisko przyjęła w maju br. Komisja Episkopatu ds. Wychowania podkreślając, że powinno być zupełnie jasne, że katecheza pozostaje elementem ramowego programu nauczania w szkole.

Zagrożenie pseudoreligiami

Biskupi przyjęli list pasterski nt. zagrożeń ze strony grup i zjawisk pseudoreligijnych, w tym wróżbiarstwa, okultyzmu i satanizmu. – Obserwujemy z niepokojem, że te zjawiska stają się częścią naszej codzienności i bynajmniej nie służą umocnieniu naszej wiary. Trzeba dać temu odpór – powiedział KAI bp Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.

Dokument ma być odpowiedzią na sygnały katolików z całego kraju, którzy w listach do biskupów wyrażali zaniepokojenie nasilaniem się działalności sekt, ruchów pseudoreligijnych oraz takich zjawisk jak wróżbiarstwo, magia, satanizm czy okultyzm.

List wyjaśnia, na czym polega poprawność wiary, opisuje też panoramę zagrożeń duchowych związanych ze zjawiskami ezoterycznymi i działalnością grup pseudoreligijnych, oraz wskazuje, jak się przed nimi chronić.

Rzecznik Episkopatu Polski ks. Józef Kloch poinformował, że dokument będzie nawiązywał do kwestii czystości wiary. – Różnego typu grupy, choć są krzykliwe, głośne i zauważane, to nie reprezentują nauczania Kościoła katolickiego w Polsce – zwrócił uwagę.

W opracowaniu listu Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi korzysta z pomocy ekspertów zajmujących się monitorowaniem zjawisk ezoterycznych i działalności sekt. Jeszcze tej jesieni dokument trafi do diecezji jako materiał duszpasterski do wykorzystania przez księży, rady duszpasterskie, podczas katechez w szkołach czy w kazaniach.

Nowy rok duszpasterski

Biskupi omawiali też nowy rok duszpasterski, jaki w naszym kraju rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu pod hasłem „Być solą ziemi” oraz Dzień Papieski – „Jan Paweł II – papież rodziny”, którego obchody zaplanowano na 14 października. Odbędzie się wówczas zbiórka na rzecz zdolnej, ubogiej młodzieży – stypendystów wyznacza Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zadecydowano, że w tym roku po raz ostatni – a zarazem po raz 30. – Tydzień Miłosierdzia odbywać się będzie jesienią – 7-14 października. Od przyszłego roku obchodzony będzie w Polsce od pierwszej niedzieli po Wielkanocy.

Podczas obrad dyskutowano także o wynikach badań Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie, które bada przypadki prześladowania Kościoła. Według tej instytucji w Polsce od 2009 r. doszło do sześciu takich przypadków.

Przedmiotem obrad była też troska o Polaków mieszkających zagranicą i o struktury duszpasterstwa polonijnego. Biskupi zdają sobie sprawę, że sytuacja polskich emigrantów dotyczy różnych aspektów, związanych nie tylko z wiarą, ale np. zmagania się z nową rzeczywistością, jaką zastają po przybyciu do danego kraju – powiedział dziennikarzom bp Wojciech Polak. – Wiemy, że fala emigracji nie maleje, jest ciągle znacząca – dodał sekretarz generalny KEP.

Polacy na ŚDM

Bp Henryk Tomasik poinformował, że chęć wyjazdu na organizowane w lipcu przyszłego roku XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro zgłosiło ok. 800 Polaków.

Na razie najpoważniejszym problemem organizatorów jest znalezienie najtańszych biletów na samolot. Przygotowania logistyczne i duchowe koordynuje w Polsce Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.

XXVIII Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się 28 lipca 2013 roku i tradycyjnie poprzedzi go najpierw w dniach 16-20 lipca Tydzień Misyjny w diecezjach brazylijskich a następnie od 23 do 28 lipca – Festiwal Młodych w Rio de Janeiro.

Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży przedstawił też biskupom program brazylijskiego spotkania. Zachęcał także, aby polscy biskupi, którzy wybierają się do Rio de Janeiro, by głosić tam katechezy podczas Festiwalu Młodych się najpóźniej do końca października zgłaszali swój udział. Tematyka ŚDM w Brazylii będzie się koncentrowała wokół słów z Ewangelii wg św. Mateusza „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Zmiany w Radzie Stałej

Do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zostali wybrani abp Stanisław Budzik, abp Marek Jędraszewski i bp Józef Kupny. Natomiast abp Andrzej Dzięga i bp Edward Dajczak zostali wybrani na drugą kadencję.

Abp Budzik był już członkiem prezydium Rady Stałej jako sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Gdy został metropolitą lubelskim i przestał tym samym pełnić funkcję sekretarza generalnego KEP, stracił również członkostwo w Radzie. Obecnie został wybrany członkiem Rady jako biskup diecezjalny. Natomiast abp Marek Jędraszewski był dotychczas członkiem Rady jako poznański biskup pomocniczy. Obecnie został wybrany na członka Rady także jako biskup diecezjalny. Z kolei bp Józef Kupny – biskup pomocniczy katowicki – został wybrany na członka Rady na miejsce zwolnione przez abp. Jędraszewskiego jako jeden z dwóch biskupów pomocniczych pochodzących z wyboru.

Wygasły kadencje w Radzie dwóm hierarchom – abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi metropolicie gdańskiemu (po dwóch kadencjach) i biskupowi toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu.
Obecny skład Rady Stałej: z urzędu – abp Józef Michalik – przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki – zastępca przewodniczącego KEP, abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski, kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Wojciech Polak – sekretarz generalny KEP.Z wyboru w skład Rady Stałej wchodzą: abp Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński, abp Stanisław Budzik, abp Marek Jędraszewski, abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski, bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, bp Kazimierz Ryczan – biskup kielecki oraz bp Józef Kupny – biskup pomocniczy katowicki i bp Adam Lepa – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

Konferencja Episkopatu zatwierdziła odnowione składy Rady Społecznej, Zespołu ds. Służby Zdrowia, Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Zespołu Konsultorów Rady Naukowej.

Budynek Sekretariatu KEP – jubileusz i dzień otwarty

Biskupi dziękowali za 30 lat pracy w stołecznym budynku Sekretariatu KEP przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękczynnej Mszy sprawowanej w sąsiadującym z siedzibą Sekretariatu kościele przy ulicy Żytniej przewodniczył prymas senior ks. kard. Józef Glemp. Zgromadzeni modlili się też w intencji żyjących i zmarłych budowniczych Sekretariatu.
W kazaniu kard. Glemp przypomniał historię gmachu. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozdzielano tu dary, w praktyce uczono się jak zorganizować prace Caritas, w okresie transformacji przyszedł czas na wyjście z zakrystii, powrotu katechezy do szkół, organizowania mediów.
W siedzibie Sekretariatu KEP dwukrotnie gościł Jan Paweł II – 14 czerwca 1987 r. i 9 czerwca 1991 r. Obecnie mieści się tu m.in. także, Biuro Ekonoma KEP, Biuro Prasowe KEP, Biuro Prawne KEP, Archiwum KEP, Biuro ds. Unii Europejskiej.

Z okazji 30. rocznicy oddania do użytku budynku siedziby Sekretariatu Episkopatu Polski na 14 października zaplanowano dzień otwarty. Każdy będzie mógł zobaczyć salę plenarną, porozmawiać z pracownikami, pomodlić się w kaplicy odwiedzonej dwukrotnie przez bł. Jana Pawła II. Tego dnia przypada również Dzień Papieski.
Pierwszego dnia obrad do kaplicy Sekretariatu KEP uroczyście wprowadzono relikwie Jana Pawła II.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Zakończyło się zebranie plenarne Episkopatu

23 listopada 2006 | 20:39 | mp, it //mr Ⓒ Ⓟ

Na Jasnej Górze zakończyło się 338. zebranie plenarne Episkopatu. Biskupi dyskutowali o wynikach wyborów samorządowych, przygotowali plan pracy Episkopatu na najbliższy rok, dyskutowali o zmianach w statucie KEP oraz treści listu pasterskiego o rodzinie. Zapoznali się także ze wstępnym planem działań powołanej w październiku Kościelnej Komisji Historycznej.

Obradom towarzyszyła modlitwa w intencji 23 górników tragicznie zmarłych z kopalni Halemba. Ich dusze biskupi polecali Bogu podczas porannej Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu.
Obrady poprzedzone były trzydniowymi rekolekcjami, które głosił biskupom ks. prof. Marek Starowieyski.

*Komisja historyczna*
Sekretarz Episkopatu bp Piotr Libera poinformował o rozpoczęciu prac przez Kościelną Komisję Historyczną oraz jej planach. W pierwszym etapie prac, Komisja, której celem jest naukowe badanie zasobów IPN dotyczących inwigilacji i represjonowania Kościoła w okresie PRL zajmie się latami 80.
Ze względu na ogrom pracy Komisja wyraziła też konieczność powołania grupy asystentów, którzy wspomogą jej działania. Będą to kompetentni naukowcy, których kandydatury zatwierdzi Episkopat. Kolejne spotkanie Kościelnej Komisji Historycznej nastąpi w dniu 12 grudnia.

*Nowelizacja statutu KEP*
Biskupi dyskutowali też nad nowelizacją statutu Episkopatu. Choć statut Konferencji Episkopatu Polski jest stosunkowo nowy i ma zaledwie 10 lat, to jego nowelizacja jest niezbędna zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej ogłoszonymi w 1998 r.
Jak poinformował KAI sekretarz generalny KEP bp Piotr Libera zgłoszony został postulat dotyczący możliwości przedłużenia okresu urzędowania przez przewodniczącego Episkopatu. Statut polskiej Konferencji Episkopatu jest wyjątkowo rygorystyczny w tym zakresie, gdyż przewiduje tylko dwie pięcioletnie kadencje. Tymczasem w innych krajach np. w Niemczech kadencja przewodniczącego Episkopatu nie jest limitowana.
Abp Gocłowski podkreślił, że istnieje konieczność modyfikacji Statutu KEP w dwóch sprawach: kompetencji biskupów pomocniczych w ramach Konferencji Episkopatu oraz statusu biskupów seniorów czyli emerytów. Statut z 1996 roku przyznaje biskupom pomocniczym podczas obrad Konferencji te same prawa, co biskupom diecezjalnym, co faktycznie w momencie głosowania zrównuje ich z prawami przysługującymi biskupom diecezjalnym, statut wymaga więc doprecyzowania tej kwestii.

*List do rodzin*
Biskupi przyjęli list duszpasterski o rodzinie. Jego przesłaniem jest podniesienie na duchu polskiej rodziny i wskazanie św. Rodziny z Nazaretu, jako wzoru życia. Biskupi zachęcą też rodziców do częstszych rozmów z dziećmi oraz współpracy ze szkołą. Przesłanie biskupów zostanie odczytane w kościołach w uroczystość św. Rodziny, która w tym roku przypada 31 grudnia.

*Wybory samorządowe*
Biskupi dyskutowali też o wynikach wyborów samorządowych. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad abp Tadeusz Gocłowski powiedział dziennikarzom, że pasterze Kościoła zainteresowani są tym tematem, gdyż przed wyborami mocno angażowali się w przekonanie społeczeństwa, że warto głosować, gdyż jest to wyraz odpowiedzialności za ojczyznę.
Abp Gocłowski podkreślił, że wynik wyborów obligować winien polityków obu partii o rodowodzie solidarnościowym – PO i PiS – do wspólnej odpowiedzialności za ojczyznę, gdyż tego wyraźnie – po raz kolejny – życzy sobie społeczeństwo.

*Pamięć o górnikach z „Halemby”*
Rano podczas Mszy w kaplicy Cudownego Obrazu biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa modlili się wspominając swych poprzedników, którzy zmarli po II wojnie światowej. Modlono się także w intencji ofiar wtorkowego wypadku w kopalni „Halemba” oraz ich rodzin.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Zakończyło się zebranie plenarne Episkopatu

20 października 2006 | 10:28 | aw, im, maj, bł, mp, tk //mr Ⓒ Ⓟ

Powołanie Komisji Historycznej, duszpasterstwo współczesnej rodziny i wychowanie młodzieży – to główne tematy zakończonego w czwartek w Warszawie 337. zebrania plenarnego Episkopatu Polski.

*Komisja Historyczna*
Biskupi powołali Komisję Historyczną do zbadania działań służb bezpieczeństwa PRL wobec duchownych. W jej skład weszli: prof. Wojciech Łączkowski, prawnik z Poznania, m.in. wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; prof. Zbigniew Cieślak, prawnik, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ks. prof. Jacek Urban, historyk, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i ks. prof. Jerzy Myszor, historyk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Sekretarz generalny KEP powiedział KAI, że Episkopat zwróci się o merytoryczną pomoc do IPN, aby m.in. wspólnie określić główne kierunki badań. W końcowym komunikacie biskupi napisali: „W dzisiejszym suwerennym i demokratycznym kraju trzeba pamiętać, że działania przestępczej machiny tajnych służb komunistycznego państwa do roku 1989 zmuszały przez szantaż i groźby do współpracy niektórych świeckich i duchownych. Dopiero w takim kontekście wolno rozpatrywać pojedyncze przypadki zwerbowanych do współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa”.
Abp Józef Michalik powiedział dziennikarzom, że słuchając doniesień prasowych można odnieść wrażenie, że to Kościół podtrzymywał moc komunistycznego systemu poprzez księży-współpracowników. „Ale to nie jest prawda. Są wśród duchownych ludzie słabi, których Kościół nie chce ukrywać, lecz nie jest to cała prawda o tamtych czasach” – dodał. Przewodniczący KEP podkreślił, że nie będzie oczyszczenia w narodzie, jeśli to oczyszczenie dotykać będzie tylko jedną kategorię obywateli – księży, z pominięciem np. dziennikarzy czy adwokatów.

*Duszpasterstwo młodzieży*
Duszpasterstwo rodziny i młodzieży było duszpasterstwo współczesnej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do życiowych powołań. Biskupi zwrócili uwagę na problemy, jakie przeżywa współczesna polska rodzina, także z powodu licznej emigracji zarobkowej. Wiele miejsca poświęcono zwłaszcza duszpasterstwu młodzieży studiującej. „Mając świadomość, że wychowanie młodych w rodzinach i praca z młodzieżą w parafii jest najlepszym przygotowaniem do małżeństwa i założenia rodziny, biskupi postanowili problemom tego duszpasterstwa poświęcić osobną sesję plenarną w czerwcu przyszłego roku” – czytamy w komunikacie. Biskupi zadecydowali o powołaniu przy Konferencji Episkopatu Rady ds. Młodzieży. Będzie ona koordynowała i inspirowała wszystkie formy duszpasterstwa młodzieży szkolnej i studenckiej.
Podczas konferencji prasowej bp Kazimierz Nycz powiedział, że szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście przygotowania do sakramentu małżeństwa, biskupi wiążą z duszpasterstwem akademickim. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego powiedział, że biskupi dostrzegają potrzebę istotnych zmian w tym zakresie – przede wszystkim ze względu na 5-cio krotne zwiększenie się w ciągu ostatnich 20 lat liczby studentów.
„Chodzi o to, aby do ludzi młodych, zwłaszcza do studiujących, docierać, także w ich miejscach zamieszkania” – powiedział KAI bp Nycz. Poinformował, że obecnie na 2 mln studentów ok. 1-2 proc. ma kontakt z duszpasterstwami akademickimi. 15 lat temu, gdy studiujących było 300 tys., z duszpasterstwami kontaktowało się ok. 10 proc. zdobywających wyższe wykształcenie.
Były przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP bp Stanisław Stefanek skrytykował brak polityki prorodzinnej obecnego rządu. „Jeżeli budżet na przyszły rok nie uwzględnia ulg dla wychowujących dzieci, oznacza to, że obecna ekipa rządowa będzie musiała odbyć poważne studia prorodzinne” – powiedział KAI biskup łomżyński.
Jego zdaniem widać, jak program wyborczy układany jest pod kątem oczekiwań wyborców. Polityk zastanawia się, czy jego program będzie „chodliwy”, czy też nie. „Nie chciałbym, aby rodzina, tak jak obecnie, stawała się jednym z elementów zdobywania punktów wyborczych, ona jest zbyt ważna, aby była traktowana jak karta przetargowa w walce o władzę” – powiedział Stefanek.

*Rozwój szkolnych kół Caritas*
Podczas warszawskich obrad sporo miejsca poświęcili biskupi charytatywnej posłudze Kościoła. W końcowym komunikacie słowa szczególnego uznania skierowali do młodzieży, która zaangażowała się w szkolne koła Caritas i rozwijający się wolontariat.
Gościem spotkania był abp Paul Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Przypomniał on, że Słowo Boże, sakrament i miłość są trzema podstawowymi funkcjami Kościoła; wykluczenie jednej z nich byłoby zubożeniem posłannictwa. „Papież z mocą podkreśla, że praca charytatywna w społeczeństwie ma pełny sens, gdy mocno powiązana jest z postawionym na nowo zagadnieniem Boga. Pracownicy Caritas muszą pamiętać, że ich praca łączy się ściśle z głoszeniem Bożej Miłości, którą otrzymali chrześcijanie i powinni rozpowszechniać ją w społeczeństwie” – powiedział KAI abp Cordes.

*Zmiany personalne*
Podczas warszawskich obrad biskupi podjęli szereg decyzji personalnych.
Mianowali bp. Józefa Guzdka delegatem Episkopatu ds. ruchów „L' Arche” i „Wiara i Światło”. Delegat Episkopatu został mianowany na prośbę zainteresowanych ruchów, ponowioną przez ich założyciela Jeana Vanier, podczas jego wizyty w Polsce sprzed kilku dni. „L' Arche” to założone w 1964 r. przez Jeana Vanier wspólnoty stałego życia wraz z osobami upośledzonymi umysłowo.
„Wiara i Światło” skupia obecnie ok. półtora tysiąca wspólnot w 76 krajach: w Polsce jest ich ponad 150. Natomiast „L' Arche – Arka” ma ok. 130 wspólnot w 30 krajach świata, na niemal wszystkich kontynentach.
Przewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja został ks. prof. Jerzy Troska z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gremium to opuścił po swojej nominacji na biskupa zamojsko-lubaczowskiego bp Wacław Depo.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.